Die wêreldliteratuur is 'n volle orkes - nie 'n dun en eensame fluit nie. Elke taal, selfs die kleinste, is 'n aparte instrument met 'n eie timbre. Literatuur wat in hom volmaak uitgespreek is, word 'n onvervangbare verowering van die mens; gaan dit verlore, ly die hele mensdom skade.


die-wêreldliteratuur-is-'n-volle-orkes-nie-'n-dun-eensame-fluit-nie-elke-taal-selfs-die-kleinste-is-'n-aparte-instrument-met-'n-eie-timbre
n.p. van wyk louwdiewêreldliteratuuris'nvolleorkesnieduneensamefluitnieelketaalselfsdiekleinsteaparteinstrumentmeteietimbreliteratuurwatinhomvolmaakuitgespreekiswordonvervangbareveroweringvanmensgaanditverlorelyhelemensdomskadedie wêreldliteratuurwêreldliteratuur isis 'nn volleorkesnienie 'nn dundun enen eensameeensame fluitfluit nieelke taalselfs diedie kleinsteis 'nn aparteaparte instrumentinstrument metmet 'nn eieeie timbreliteratuur watwat inin homhom volmaakvolmaak uitgespreekuitgespreek isword 'nn onvervangbareonvervangbare veroweringverowering vanvan diedie mensgaan ditdit verlorely diedie helehele mensdommensdom skadedie wêreldliteratuur iswêreldliteratuur is 'nis 'n vollen volle orkesvolle orkesnie 'nnie 'n dunn dun endun en eensameen eensame fluiteensame fluit nieselfs die kleinsteis 'n aparten aparte instrumentaparte instrument metinstrument met 'nmet 'n eien eie timbreliteratuur wat inwat in homin hom volmaakhom volmaak uitgespreekvolmaak uitgespreek isword 'n onvervangbaren onvervangbare veroweringonvervangbare verowering vanverowering van dievan die mensgaan dit verlorely die heledie hele mensdomhele mensdom skade

Die mens ken selfs nie die tyd van sy dood nie. Soos visse wat gevang word in 'n net, soos voëls wat gevang word in 'n wip, so word die mens gevang as die teëspoed kom, as dit hom skielik oorval. -Die Bybel
die-mens-ken-selfs-nie-die-tyd-van-sy-dood-nie-soos-visse-wat-gevang-word-in-'n-net-soos-voëls-wat-gevang-word-in-'n-wip-so-word-die-mens-gevang-as
Doen jou eie werk. Dis verveliger om te wag solank as 'n ander jou ketel kook as wanneer jy hom self kook.Tog gaan dit gouer, wat hy is nie so spaarsaam met die hout nie. -C.J. Langenhoven
doen-jou-eie-werk-dis-verveliger-om-te-wag-solank-as-'n-ander-jou-ketel-kook-as-wanneer-jy-hom-self-kooktog-gaan-dit-gouer-wat-hy-is-nie-so
Wat jy ook al in gebed vra, bid die mens vir 'n wonderwerk. Elke gebed word gereduseer tot dit:
wat-jy-ook-al-in-gebed-vra-bid-die-mens-vir-'n-wonderwerk-elke-gebed-word-gereduseer-tot-dit-grote-god-gee-assebleif-dat-twee-keer-twee-nie-vier-is