Die wêreldliteratuur is 'n volle orkes - nie 'n dun en eensame fluit nie. Elke taal, selfs die kleinste, is 'n aparte instrument met 'n eie timbre. Literatuur wat in hom volmaak uitgespreek is, word 'n onvervangbare verowering van die mens; gaan dit verlore, ly die hele mensdom skade.


die-wêreldliteratuur-is-'n-volle-orkes-nie-'n-dun-eensame-fluit-nie-elke-taal-selfs-die-kleinste-is-'n-aparte-instrument-met-'n-eie-timbre
n.p. van wyk louwdiewêreldliteratuuris'nvolleorkesnieduneensamefluitnieelketaalselfsdiekleinsteaparteinstrumentmeteietimbreliteratuurwatinhomvolmaakuitgespreekiswordonvervangbareveroweringvanmensgaanditverlorelyhelemensdomskadedie wêreldliteratuurwêreldliteratuur isis 'nn volleorkesnienie 'nn dundun enen eensameeensame fluitfluit nieelke taalselfs diedie kleinsteis 'nn aparteaparte instrumentinstrument metmet 'nn eieeie timbreliteratuur watwat inin homhom volmaakvolmaak uitgespreekuitgespreek isword 'nn onvervangbareonvervangbare veroweringverowering vanvan diedie mensgaan ditdit verlorely diedie helehele mensdommensdom skadedie wêreldliteratuur iswêreldliteratuur is 'nis 'n vollen volle orkesvolle orkesnie 'nnie 'n dunn dun endun en eensameen eensame fluiteensame fluit nieselfs die kleinsteis 'n aparten aparte instrumentaparte instrument metinstrument met 'nmet 'n eien eie timbreliteratuur wat inwat in homin hom volmaakhom volmaak uitgespreekvolmaak uitgespreek isword 'n onvervangbaren onvervangbare veroweringonvervangbare verowering vanverowering van dievan die mensgaan dit verlorely die heledie hele mensdomhele mensdom skade

Dit sou skrikwekkend wees as 'n hele fase van die literatuur moet verbygaan waar geen seismografiese registrasie was van wat op die oppervlak van die volk aangaan nie. Betrokke literatuur is as sodanig nie beter of slegter as ander literatuur nie, en sal môre - of voor môre - uitvrek as dit nie meer as die passing show registreer nie.Die mens ken selfs nie die tyd van sy dood nie. Soos visse wat gevang word in 'n net, soos voëls wat gevang word in 'n wip, so word die mens gevang as die teëspoed kom, as dit hom skielik oorval.Hy wil baas wees op sy eie plaas. Hy wil regeer, al moet dit dan in 'n volkstaat wees. En hy soek, al is dit 'n sambreel of 'n speldekop, maar êrens gaan hy 'n baas wees. Sy taal wou hy nie deel met bruin nie; sy huis en toilet wou hy nie deel met swart nie.Doen jou eie werk. Dis verveliger om te wag solank as 'n ander jou ketel kook as wanneer jy hom self kook.Tog gaan dit gouer, wat hy is nie so spaarsaam met die hout nie.Vir my is die skryfkuns - en al die ander kunste - 'n poging om hierdie aardse bestaan te begryp en dan te verduidelik aan die ewemens, wat elk op sy eie manier soek om dit te begryp. Elke kunstenaar is in sy eie rigting 'n soeker en 'n verduideliker...Raak sien en met waarheid beskryf, dit is die essensiële.Wat jy ook al in gebed vra, bid die mens vir 'n wonderwerk. Elke gebed word gereduseer tot dit: