Die vriendskap wat jy moet koop is 'n duur artikel. Jy sal nie weer jou prys kry as jy dit van die hand wil sit nie.


die-vriendskap-wat-jy-moet-koop-is-'n-duur-artikel-jy-sal-nie-weer-jou-prys-kry-as-jy-dit-van-die-hand-wil-sit-nie
c.j. langenhovendievriendskapwatjymoetkoopis'nduurartikeljysalnieweerjoupryskryasditvandiehandwilsitniedie vriendskapvriendskap watwat jyjy moetmoet koopkoop isis 'nn duurduur artikeljy salsal nienie weerweer joujou prysprys krykry asas jyjy ditdit vanvan diedie handwil sitsit niedie vriendskap watvriendskap wat jywat jy moetjy moet koopmoet koop iskoop is 'nis 'n duurn duur artikeljy sal niesal nie weernie weer jouweer jou prysjou prys kryprys kry askry as jyas jy ditjy dit vandit van dievan die handdie hand wilhand wil sitwil sit niedie vriendskap wat jyvriendskap wat jy moetwat jy moet koopjy moet koop ismoet koop is 'nkoop is 'n duuris 'n duur artikeljy sal nie weersal nie weer jounie weer jou prysweer jou prys kryjou prys kry asprys kry as jykry as jy ditas jy dit vanjy dit van diedit van die handvan die hand wildie hand wil sithand wil sit niedie vriendskap wat jy moetvriendskap wat jy moet koopwat jy moet koop isjy moet koop is 'nmoet koop is 'n duurkoop is 'n duur artikeljy sal nie weer jousal nie weer jou prysnie weer jou prys kryweer jou prys kry asjou prys kry as jyprys kry as jy ditkry as jy dit vanas jy dit van diejy dit van die handdit van die hand wilvan die hand wil sitdie hand wil sit nie

Die ware vriendskap, nou, is nie te koop nie; want vriendskap vind nie sy lus in neem nie, maar in gee. -C.J. Langenhoven
die-ware-vriendskap-nou-is-nie-te-koop-nie-want-vriendskap-vind-nie-sy-lus-in-neem-nie-maar-in-gee
Maak jou vriendelikheid goedkoop en hou jou vriendskap duur. -C.J. Langenhoven
maak-jou-vriendelikheid-goedkoop-hou-jou-vriendskap-duur
Daar is een goeie ding wat 'n slaaf soms koop wat vir sy baas te duur is. Die goeie ding is rus en die prys is arbeid. -C.J. Langenhoven
daar-is-een-goeie-ding-wat-'n-slaaf-soms-koop-wat-vir-sy-baas-te-duur-is-die-goeie-ding-is-rus-die-prys-is-arbeid
Duidelik en openhartig - dit moet jou benadering wees as jy jou eie gedagtes wil verberg en die ander ouens van stryk wil bring. -Benjamin Disraeli
duidelik-openhartig-dit-moet-jou-benadering-wees-as-jy-jou-eie-gedagtes-wil-verberg-die-ander-ouens-van-stryk-wil-bring
Is twee mossies nie vir 'n sent te koop nie? En tog sal nie een van hulle op die grond val sonder die wil van julle Vader nie. -Die Bybel
is-twee-mossies-nie-vir-'n-sent-te-koop-nie-en-tog-sal-nie-een-van-hulle-op-die-grond-val-sonder-die-wil-van-julle-vader-nie