Die uitdaging van die Nuwe Patriotisme is nie een van 'n keuse tussen Afrikanerdom en Suid-Afrikanerskap nie. Inteendeel, dit is gewis oor die genesende versoening van Afrikaners met volle Suid-Afrikanerskap.


die-uitdaging-van-die-nuwe-patriotisme-is-nie-een-van-'n-keuse-tussen-afrikanerdom-suid-afrikanerskap-nie-inteendeel-dit-is-gewis-oor-die-genesende
nelson mandeladieuitdagingvandienuwepatriotismeisnieeen'nkeusetussenafrikanerdomsuidafrikanerskapnieinteendeelditgewisoorgenesendeversoeningafrikanersmetvollesuidafrikanerskapdie uitdaginguitdaging vanvan diedie nuwenuwe patriotismepatriotisme isis nienie eeneen vanvan 'nn keusekeuse tussentussen afrikanerdomafrikanerdom endit isis gewisgewis oordie genesendegenesende versoeningversoening vanvan afrikanersafrikaners metmet volledie uitdaging vanuitdaging van dievan die nuwedie nuwe patriotismenuwe patriotisme ispatriotisme is nieis nie eennie een vaneen van 'nvan 'n keusen keuse tussenkeuse tussen afrikanerdomtussen afrikanerdom endit is gewisis gewis oorgewis oor dieoor die genesendedie genesende versoeninggenesende versoening vanversoening van afrikanersvan afrikaners metafrikaners met volle

Afrikaans is een van Suid-Afrika se trotsste veelrassige prestasies. -Jan Rabie
afrikaans-is-een-van-suid-afrika-se-trotsste-veelrassige-prestasies