Die toepassing van geregtigheid is die standvastigste pilaar van regering.


die-toepassing-van-geregtigheid-is-die-standvastigste-pilaar-van-regering
george washingtondietoepassingvangeregtigheidisdiestandvastigstepilaarregeringdie toepassingtoepassing vanvan geregtigheidgeregtigheid isis diedie standvastigstestandvastigste pilaarpilaar vanvan regeringdie toepassing vantoepassing van geregtigheidvan geregtigheid isgeregtigheid is dieis die standvastigstedie standvastigste pilaarstandvastigste pilaar vanpilaar van regeringdie toepassing van geregtigheidtoepassing van geregtigheid isvan geregtigheid is diegeregtigheid is die standvastigsteis die standvastigste pilaardie standvastigste pilaar vanstandvastigste pilaar van regeringdie toepassing van geregtigheid istoepassing van geregtigheid is dievan geregtigheid is die standvastigstegeregtigheid is die standvastigste pilaaris die standvastigste pilaar vandie standvastigste pilaar van regering

Vrede is belangriker as alle geregtigheid; en vrede is nie gemaak ter willle van geregtigheid nie, maar geregtigheid ter wille van vrede. -Martin Luther
vrede-is-belangriker-as-alle-geregtigheid-vrede-is-nie-gemaak-ter-willle-van-geregtigheid-nie-maar-geregtigheid-ter-wille-van-vrede
Die demokrasie ontwikkel in 'n regering van bullebakke getemper deur koerantredakteurs. -Ralph Waldo Emerson
die-demokrasie-ontwikkel-in-'n-regering-van-bullebakke-getemper-deur-koerantredakteurs
Demokrasie beteken regering deur die onopgeleide, terwyl aristokrasie regering deur die swak opgeleide beteken. -G.K. Chesterton
demokrasie-beteken-regering-deur-die-onopgeleide-terwyl-aristokrasie-regering-deur-die-swak-opgeleide-beteken
Demokrasie beteken regering deur middel van gesprekvoering, maar dit is net doeltreffend as jy daarin kan slaag om mense te laat stilbly. -Clement Attlee
demokrasie-beteken-regering-deur-middel-van-gesprekvoering-maar-dit-is-net-doeltreffend-as-jy-daarin-kan-slaag-om-mense-te-laat-stilbly
Demokrasie is die vorm van regering waarin die vrye mens die regeerder is. -Aristotle
demokrasie-is-die-vorm-van-regering-waarin-die-vrye-mens-die-regeerder-is