Die slagveld is verskuiwe. U Bloedrivier lê in die stad...Die Afrikanerdom (is) weer op trek, op sy nuwe Groot Trek...sy nuwe Groter Trek. Dis nie soos 'n honderd jaar gelede 'n trek weg van die middelpunte van die beskawing af nie, maar 'n trek terug - terug van die platteland na die stad.


die-slagveld-is-verskuiwe-u-bloedrivier-lê-in-die-staddie-afrikanerdom-is-weer-op-trek-op-sy-nuwe-groot-treksy-nuwe-groter-trek-dis-nie-soos
d.f. malandieslagveldisverskuiwebloedrivierindiestaddieafrikanerdomisweeroptreksynuwegroottreksygrotertrekdisniesoos'nhonderdjaargeledetrekwegvanmiddelpuntebeskawingafniemaarterugplattelandnastaddie slagveldslagveld isis verskuiweu bloedrivierbloedrivier lêlê inin diedie staddiestaddie afrikanerdomafrikanerdom (is)(is) weerweer opop trekop sysy nuwenuwe grootgroot treksytreksy nuwenuwe grotergroter trekdis nienie soossoos 'nn honderdhonderd jaarjaar geledegelede 'nn trektrek wegweg vanvan diedie middelpuntemiddelpunte vanvan diedie beskawingbeskawing afaf niemaar 'nn trektrek terugterugterugterug vanvan diedie plattelandna diedie staddie slagveld isslagveld is verskuiweu bloedrivier lêbloedrivier lê inlê in diein die staddiedie staddie afrikanerdomstaddie afrikanerdom (is)afrikanerdom (is) weer(is) weer opweer op trekop sy nuwesy nuwe grootnuwe groot treksygroot treksy nuwetreksy nuwe groternuwe groter trekdis nie soosnie soos 'nsoos 'n honderdn honderd jaarhonderd jaar geledejaar gelede 'ngelede 'n trekn trek wegtrek weg vanweg van dievan die middelpuntedie middelpunte vanmiddelpunte van dievan die beskawingdie beskawing afbeskawing af niemaar 'n trekn trek terugtrek terugterug vanterug van dievan die plattelanddie platteland naplatteland na diena die stad

Die miere trek nooit na leë skure; so gaan ook geen vriend na die verarmde woning. -Ovidius
die-miere-trek-nooit-na-ë-skure-so-gaan-ook-geen-vriend-na-die-verarmde-woning
Trek liewer vir jou vriend jou broek uit as om vir hom vir 'n baadjie borg te staan. Ander loop julle naderhand albei nakend. -C.J. Langenhoven
trek-liewer-vir-jou-vriend-jou-broek-uit-as-om-vir-hom-vir-'n-baadjie-borg-te-staan-ander-loop-julle-naderhand-albei-nakend
Daar trek 'n koeël, met spoed, met spoed;hy's nat van Afrikaner bloed,en smart die boodskap wat hy voer;hy kom uit Afrikaner-roer,hy kom uit Afrikaner-hart. -Jan F.E. Celliers
daar-trek-'n-koeël-met-spoed-met-spoedhy's-nat-van-afrikaner-bloed-smart-die-boodskap-wat-hy-voerhy-kom-uit-afrikaner-roerhy-kom-uit-afrikaner-hart
O Alla, ons vra van U die goeie van hierdie stad en die goeie van sy inwoners en vra u beskerming teen sy kwaad en die boosheid van sy inwoners en die boosheid in die stad. -Die Bybel
o-alla-ons-vra-van-u-die-goeie-van-hierdie-stad-die-goeie-van-sy-inwoners-vra-u-beskerming-teen-sy-kwaad-die-boosheid-van-sy-inwoners-die-boosheid
As twee vriende eenmaal getwis het, kan hulle afmaak maar die vorige vriendskap kry hulle nooit weer terug nie. Buiten wanneer hulle met mekaar getroud is. -C.J. Langenhoven
as-twee-vriende-eenmaal-getwis-het-kan-hulle-afmaak-maar-die-vorige-vriendskap-kry-hulle-nooit-weer-terug-nie-buiten-wanneer-hulle-met-mekaar-getroud