Die skrywer self sal die uiteindelike bevrediging en triomf hê dat hulle die waarheid nagejaag en in hul beste vermoë beskryf het soos dit aan hulle beskore was om dit te verstaan.


die-skrywer-self-sal-die-uiteindelike-bevrediging-triomf-hê-dat-hulle-die-waarheid-nagejaag-in-hul-beste-vermoë-beskryf-het-soos-dit-aan-hulle
piet cilliédieskrywerselfsaldieuiteindelikebevredigingtriomfdathullewaarheidnagejaaginhulbestevermobeskryfhetsoosditaanbeskorewasomteverstaandie skrywerskrywer selfself salsal diedie uiteindelikeuiteindelike bevredigingbevrediging enen triomftriomf hêhê datdat hullehulle diedie waarheidwaarheid nagejaagnagejaag enen inin hulhul bestebeste vermoëvermoë beskryfbeskryf hethet soossoos ditdit aanaan hullehulle beskorebeskore waswas omom ditdit tete verstaandie skrywer selfskrywer self salself sal diesal die uiteindelikedie uiteindelike bevrediginguiteindelike bevrediging enbevrediging en triomfen triomf hêtriomf hê dathê dat hulledat hulle diehulle die waarheiddie waarheid nagejaagwaarheid nagejaag ennagejaag en inen in hulin hul bestehul beste vermoëbeste vermoë beskryfvermoë beskryf hetbeskryf het sooshet soos ditsoos dit aandit aan hulleaan hulle beskorehulle beskore wasbeskore was omwas om ditom dit tedit te verstaan

'n Skrywer leef in eerbied vir woorde omdat hulle wreed of goed kan wees, en hulle kan hul betekenisse reg voor jou oë verander. Hulle tel geure en reuke op soos botter in 'n yskas. -John Steinbeck
'n-skrywer-leef-in-eerbied-vir-woorde-omdat-hulle-wreed-of-goed-kan-wees-hulle-kan-hul-betekenisse-reg-voor-jou-oë-verander-hulle-tel-geure-reuke
Hier is my burgers wat hul land en hul volk getrou gebly het tot die einde. Vandag is hulle wese en as sodanig gee ek hulle aan u oor. -J.H. de la Rey
hier-is-my-burgers-wat-hul-land-hul-volk-getrou-gebly-het-tot-die-einde-vandag-is-hulle-wese-as-sodanig-gee-ek-hulle-aan-u-oor
Kritici is soos gekastreerdes in 'n harem: hulle weet hoe dit gedoen moet word, hulle het elke dag gesien hoe dit gedoen word, maar hulle is nie in staat om dit self te doen nie. -Brendan Behan
kritici-is-soos-gekastreerdes-in-'n-harem-hulle-weet-hoe-dit-gedoen-moet-word-hulle-het-elke-dag-gesien-hoe-dit-gedoen-word-maar-hulle-is-nie-in-staat