Die ryke heers oor die arme; die lener is die slaaf van die man by wie hy leen.


die-ryke-heers-oor-die-arme-die-lener-is-die-slaaf-van-die-man-by-wie-hy-leen
die bybeldierykeheersoordiearmelenerisslaafvanmanbywiehyleendie rykeryke heersheers oordie armedie lenerlener isis diedie slaafslaaf vanvan diedie manman byby wiewie hyhy leendie ryke heersryke heers oorheers oor dieoor die armedie lener islener is dieis die slaafdie slaaf vanslaaf van dievan die mandie man byman by wieby wie hywie hy leendie ryke heers oorryke heers oor dieheers oor die armedie lener is dielener is die slaafis die slaaf vandie slaaf van dieslaaf van die manvan die man bydie man by wieman by wie hyby wie hy leendie ryke heers oor dieryke heers oor die armedie lener is die slaaflener is die slaaf vanis die slaaf van diedie slaaf van die manslaaf van die man byvan die man by wiedie man by wie hyman by wie hy leen

Moet nooit geldskieter of geldlener word nie;Wie uitleen, sal soms geld en vriend verloor,Wie leen, verstomp sy spaarsin en sy sorg. -William Shakespeare
moet-nooit-geldskieter-of-geldlener-word-niewie-uitleen-sal-soms-geld-vriend-verloorwie-leen-verstomp-sy-spaarsin-sy-sorg
Moenie skryf om te preek nie. Jy weet nie of die man nie miskien self meer besorg is oor sy siel as jy oor joue en syne saam nie. -C.J. Langenhoven
moenie-skryf-om-te-preek-nie-jy-weet-nie-of-die-man-nie-miskien-self-meer-besorg-is-oor-sy-siel-as-jy-oor-joue-syne-saam-nie
'n Man wat oor homself baas is, is nooit die kneg van 'n ander nie. -C.J. Langenhoven
'n-man-wat-oor-homself-baas-is-is-nooit-die-kneg-van-'n-ander-nie
Wie is ryk? Hy wat tevrede is. Wie is dit? Niemand. -Benjamin Franklin
wie-is-ryk-hy-wat-tevrede-is-wie-is-dit-niemand
Wie sy grond bewerk, het volop om te eet; wie hom besig hou met nuttelose dinge, het nie verstand nie. -Die Bybel
wie-sy-grond-bewerk-het-volop-om-te-eet-wie-hom-besig-hou-met-nuttelose-dinge-het-nie-verstand-nie