Die ryk man het mos nie nodig om so suinig te wees nie. Maar hy is nie 'n ryk man wat suinig geword het nie: hy is 'n suinige man wat ryk geword het.


die-ryk-man-het-mos-nie-nodig-om-so-suinig-te-wees-nie-maar-hy-is-nie-'n-ryk-man-wat-suinig-geword-het-nie-hy-is-'n-suinige-man-wat-ryk-geword-het
c.j. langenhovendierykmanhetmosnienodigomsosuinigteweesniemaarhyis'nwatgewordniesuinigehetdie rykryk manman hethet mosmos nienie nodignodig omom soso suinigsuinig tete weeswees niemaar hyhy isis nienie 'nn rykryk manman watwat suinigsuinig gewordgeword hethet niehy isis 'nn suinigesuinige manman watwat rykryk gewordgeword hetdie ryk manryk man hetman het moshet mos niemos nie nodignie nodig omnodig om soom so suinigso suinig tesuinig te weeste wees niemaar hy ishy is nieis nie 'nnie 'n rykn ryk manryk man watman wat suinigwat suinig gewordsuinig geword hetgeword het niehy is 'nis 'n suinigen suinige mansuinige man watman wat rykwat ryk gewordryk geword hetdie ryk man hetryk man het mosman het mos niehet mos nie nodigmos nie nodig omnie nodig om sonodig om so suinigom so suinig teso suinig te weessuinig te wees niemaar hy is niehy is nie 'nis nie 'n ryknie 'n ryk mann ryk man watryk man wat suinigman wat suinig gewordwat suinig geword hetsuinig geword het niehy is 'n suinigeis 'n suinige mann suinige man watsuinige man wat rykman wat ryk gewordwat ryk geword hetdie ryk man het mosryk man het mos nieman het mos nie nodighet mos nie nodig ommos nie nodig om sonie nodig om so suinignodig om so suinig teom so suinig te weesso suinig te wees niemaar hy is nie 'nhy is nie 'n rykis nie 'n ryk mannie 'n ryk man watn ryk man wat suinigryk man wat suinig gewordman wat suinig geword hetwat suinig geword het niehy is 'n suinige manis 'n suinige man watn suinige man wat ryksuinige man wat ryk gewordman wat ryk geword het

'n Arm mens word selfs deur sy buurman verstoot; 'n ryk man het baie vriende. -Die Bybel
'n-arm-mens-word-selfs-deur-sy-buurman-verstoot-'n-ryk-man-het-baie-vriende
Die man wat ál dae lekker kos het, eet nooit lekker nie; en die man wat heeljaar vakansie hou, het geen één rusdag nie. -C.J. Langenhoven
die-man-wat-ál-dae-lekker-kos-het-eet-nooit-lekker-nie-die-man-wat-heeljaar-vakansie-hou-het-geen-één-rusdag-nie
Maak staat op die raad van die man wat twyfel of dit reg is: die man wat nie twyfel nie het die saak maar van een kant af beskou. -C.J. Langenhoven
maak-staat-op-die-raad-van-die-man-wat-twyfel-of-dit-reg-is-die-man-wat-nie-twyfel-nie-het-die-saak-maar-van-een-kant-af-beskou
'n Man wat sy toevlug tot 'n leuen moet neem, vind dikwels uit dat hy in 'n huis gaan skuil het wat nie 'n agterdeur het nie. -C.J. Langenhoven
'n-man-wat-sy-toevlug-tot-'n-leuen-moet-neem-vind-dikwels-uit-dat-hy-in-'n-huis-gaan-skuil-het-wat-nie-'n-agterdeur-het-nie
'n Man wat nog nooit self iets bymekaar gemaak het nie, het altyd slim planne hoedat 'n ander sy geld behoort te gebruik wat daarvoor gewerk het. -C.J. Langenhoven
'n-man-wat-nog-nooit-self-iets-bymekaar-gemaak-het-nie-het-altyd-slim-planne-hoedat-'n-ander-sy-geld-behoort-te-gebruik-wat-daarvoor-gewerk-het