Die Romeine sou nooit die tyd gehad het om die wêreld te verower as hulle verplig was om eers Latyn te leer nie.


die-romeine-sou-nooit-die-tyd-gehad-het-om-die-wêreld-te-verower-as-hulle-verplig-was-om-eers-latyn-te-leer-nie
heinrich heinedieromeinesounooitdietydgehadhetomwêreldteverowerashulleverpligwaseerslatynleerniedie romeineromeine sousou nooitnooit diedie tydtyd gehadgehad hethet omom diedie wêreldwêreld tete verowerverower asas hullehulle verpligverplig waswas omom eerseers latynlatyn tete leerleer niedie romeine souromeine sou nooitsou nooit dienooit die tyddie tyd gehadtyd gehad hetgehad het omhet om dieom die wêrelddie wêreld tewêreld te verowerte verower asverower as hulleas hulle verplighulle verplig wasverplig was omwas om eersom eers latyneers latyn telatyn te leerte leer niedie romeine sou nooitromeine sou nooit diesou nooit die tydnooit die tyd gehaddie tyd gehad hettyd gehad het omgehad het om diehet om die wêreldom die wêreld tedie wêreld te verowerwêreld te verower aste verower as hulleverower as hulle verpligas hulle verplig washulle verplig was omverplig was om eerswas om eers latynom eers latyn teeers latyn te leerlatyn te leer niedie romeine sou nooit dieromeine sou nooit die tydsou nooit die tyd gehadnooit die tyd gehad hetdie tyd gehad het omtyd gehad het om diegehad het om die wêreldhet om die wêreld teom die wêreld te verowerdie wêreld te verower aswêreld te verower as hullete verower as hulle verpligverower as hulle verplig wasas hulle verplig was omhulle verplig was om eersverplig was om eers latynwas om eers latyn teom eers latyn te leereers latyn te leer nie

Hoe min opinies sou daar in die wêreld gewees het as ons almal die moeite moes doen om eers 'n saak te verstaan en dan te beoordeel! -C.J. Langenhoven
hoe-min-opinies-sou-daar-in-die-wêreld-gewees-het-as-ons-almal-die-moeite-moes-doen-om-eers-'n-saak-te-verstaan-dan-te-beoordeel
Vier weergawes....vier....bestaan oor die lewe van Christus. Watter een sou jy wou gehad het moes uitgegooi word? -Desmond Tutu
vier-weergawesvierbestaan-oor-die-lewe-van-christus-watter-een-sou-jy-wou-gehad-het-moes-uitgegooi-word
As twee vriende eenmaal getwis het, kan hulle afmaak maar die vorige vriendskap kry hulle nooit weer terug nie. Buiten wanneer hulle met mekaar getroud is. -C.J. Langenhoven
as-twee-vriende-eenmaal-getwis-het-kan-hulle-afmaak-maar-die-vorige-vriendskap-kry-hulle-nooit-weer-terug-nie-buiten-wanneer-hulle-met-mekaar-getroud
Die werkers het niks om te verloor behalwe hul kettings. Hulle kan 'n wêreld wen. Werkers van die wêreld, verenig! -Karl Marx
die-werkers-het-niks-om-te-verloor-behalwe-hul-kettings-hulle-kan-'n-wêreld-wen-werkers-van-die-wêreld-verenig