Die regter moenie jonk wees nie; hy behoort boosheid te geleer ken het, nie vanuit sy eie siel nie, maar deur onlangse en lang waarneming van die aard van boosheid in andere: kennis moet sy gids wees, nie persoonlike ondervinding nie.


die-regter-moenie-jonk-wees-nie-hy-behoort-boosheid-te-geleer-ken-het-nie-vanuit-sy-eie-siel-nie-maar-deur-onlangse-lang-waarneming-van-die-aard-van
platodieregtermoeniejonkweesniehybehoortboosheidtegeleerkenhetnievanuitsyeiesielniemaardeuronlangselangwaarnemingvandieaardinanderekennismoetgidsweespersoonlikeondervindingniedie regterregter moeniemoenie jonkjonk weeswees niehy behoortbehoort boosheidboosheid tete geleergeleer kenken hetnie vanuitvanuit sysy eieeie sielsiel niemaar deurdeur onlangseonlangse enen langlang waarnemingwaarneming vanvan diedie aardaard vanvan boosheidboosheid inkennis moetmoet sysy gidsgids weesnie persoonlikepersoonlike ondervindingondervinding niedie regter moenieregter moenie jonkmoenie jonk weesjonk wees niehy behoort boosheidbehoort boosheid teboosheid te geleerte geleer kengeleer ken hetnie vanuit syvanuit sy eiesy eie sieleie siel niemaar deur onlangsedeur onlangse enonlangse en langen lang waarneminglang waarneming vanwaarneming van dievan die aarddie aard vanaard van boosheidvan boosheid inboosheid in anderekennis moet symoet sy gidssy gids weesnie persoonlike ondervindingpersoonlike ondervinding nie

As jy geen stuk kennis het van die ambag waar jy 'n man voor huur nie, bekyk sy gereedskap. Hy sal nie in jou belang oppassender wees as in sy eie nie. -C.J. Langenhoven
as-jy-geen-stuk-kennis-het-van-die-ambag-waar-jy-'n-man-voor-huur-nie-bekyk-sy-gereedskap-hy-sal-nie-in-jou-belang-oppassender-wees-as-in-sy-eie-nie
Vaarwel berou: alles goed is vir my verlore;Boosheid, wees jy my metgesel. -John Milton
vaarwel-berou-alles-goed-is-vir-my-verloreboosheid-wees-jy-my-metgesel
As jy nie wil inhou nie moet jy naderhand uithou; en as jy nie kan aanhou met teëhou nie moet jy maar tevrede wees om op te hou met byhou. -C.J. Langenhoven
as-jy-nie-wil-inhou-nie-moet-jy-naderhand-uithou-as-jy-nie-kan-aanhou-met-teëhou-nie-moet-jy-maar-tevrede-wees-om-op-te-hou-met-byhou
Vir mense om gelukkig te wees in hulle werk, is hierdie drie dinge nodig: hulle moet geskik wees daarvoor, hulle moet nie te veel daarvan doen nie, en hulle moet 'n gevoel van sukses in die werk hê. -John Ruskin
vir-mense-om-gelukkig-te-wees-in-hulle-werk-is-hierdie-drie-dinge-nodig-hulle-moet-geskik-wees-daarvoor-hulle-moet-nie-te-veel-daarvan-doen-nie-hulle