...die redelike demokrasie is 'n hoë en edel maar 'n gevaarlike leefwyse; dit is geen rusbed waarop 'n volk hom kan uitstrek nie.


die-redelike-demokrasie-is-'n-hoë-edel-maar-'n-gevaarlike-leefwyse-dit-is-geen-rusbed-waarop-'n-volk-hom-kan-uitstrek-nie
n.p. van wyk louwdieredelikedemokrasieis'nhoedelmaargevaarlikeleefwyseditgeenrusbedwaaropvolkhomkanuitstrekniedie redelikeredelike demokrasiedemokrasie isis 'nn hoëhoë enen edeledel maarmaar 'nn gevaarlikegevaarlike leefwysedit isis geengeen rusbedrusbed waaropwaarop 'nn volkvolk homhom kankan uitstrekuitstrek niedie redelike demokrasieredelike demokrasie isdemokrasie is 'nis 'n hoën hoë enhoë en edelen edel maaredel maar 'nmaar 'n gevaarliken gevaarlike leefwysedit is geenis geen rusbedgeen rusbed waaroprusbed waarop 'nwaarop 'n volkn volk homvolk hom kanhom kan uitstrekkan uitstrek niedie redelike demokrasie isredelike demokrasie is 'ndemokrasie is 'n hoëis 'n hoë enn hoë en edelhoë en edel maaren edel maar 'nedel maar 'n gevaarlikemaar 'n gevaarlike leefwysedit is geen rusbedis geen rusbed waaropgeen rusbed waarop 'nrusbed waarop 'n volkwaarop 'n volk homn volk hom kanvolk hom kan uitstrekhom kan uitstrek niedie redelike demokrasie is 'nredelike demokrasie is 'n hoëdemokrasie is 'n hoë enis 'n hoë en edeln hoë en edel maarhoë en edel maar 'nen edel maar 'n gevaarlikeedel maar 'n gevaarlike leefwysedit is geen rusbed waaropis geen rusbed waarop 'ngeen rusbed waarop 'n volkrusbed waarop 'n volk homwaarop 'n volk hom kann volk hom kan uitstrekvolk hom kan uitstrek nie

Rykdom is soos 'n adder wat skadeloos is as 'n mens weet hoe om dit te hanteer; maar as hy dit nie weet nie, sal die slang om sy hand kronkel en hom byt. -Clementius I
rykdom-is-soos-'n-adder-wat-skadeloos-is-as-'n-mens-weet-hoe-om-dit-te-hanteer-maar-as-hy-dit-nie-weet-nie-sal-die-slang-om-sy-hand-kronkel-hom-byt
Beskawing staan op twee bene.Die een heet Dankie en die ander Ekskuus.En aan die manier waarop 'n volk(en 'n individu)
beskawing-staan-op-twee-benedie-een-heet-dankie-die-ander-ekskuusen-aan-die-manier-waarop-'n-volk-'n-individu-dankie-ekskuus-sêkan-sy
Die ideale demokrasie is verligte despotisme, maar dit lewer twee onoorkomelike probleme op: om 'n verligte despoot te vind en hom dan verlig te hou. -Paul Sauer
die-ideale-demokrasie-is-verligte-despotisme-maar-dit-lewer-twee-onoorkomelike-probleme-op-om-'n-verligte-despoot-te-vind-hom-dan-verlig-te-hou