Die preke wat die meeste indruk op ons maak, is die wat ons die minste nodig het. Hulle maak die indruk omdat hulle ons op die soort kwaad wys waarvoor ons uit ons eie die gevoeligste is.


die-preke-wat-die-meeste-indruk-op-ons-maak-is-die-wat-ons-die-minste-nodig-het-hulle-maak-die-indruk-omdat-hulle-ons-op-die-soort-kwaad-wys-waarvoor
c.j. langenhovendieprekewatdiemeesteindrukoponsmaakisminstenodighethullemaakomdathullesoortkwaadwyswaarvooruiteiegevoeligsteisdie prekepreke watwat diedie meestemeeste indrukindruk opop onsons maakis diedie watwat onsons diedie minsteminste nodignodig hethulle maakmaak diedie indrukindruk omdatomdat hullehulle onsons opop diedie soortsoort kwaadkwaad wyswys waarvoorons uituit onsons eieeie diedie gevoeligstegevoeligste isdie preke watpreke wat diewat die meestedie meeste indrukmeeste indruk opindruk op onsop ons maakis die watdie wat onswat ons dieons die minstedie minste nodigminste nodig hethulle maak diemaak die indrukdie indruk omdatindruk omdat hulleomdat hulle onshulle ons opons op dieop die soortdie soort kwaadsoort kwaad wyskwaad wys waarvoorwys waarvoor onswaarvoor ons uitons uit onsuit ons eieons eie dieeie die gevoeligstedie gevoeligste is

Ons leer aan anderDie wet van bloed en straf, maar dit keer met kragOp ons terug. Die reg wat alles gelykAfweeg, dwing ook die gifkelk wat ons meng,Na ons eie lippe. -William Shakespeare
ons-leer-aan-anderdie-wet-van-bloed-straf-maar-dit-keer-met-kragop-ons-terug-die-reg-wat-alles-gelykafweeg-dwing-ook-die-gifkelk-wat-ons-mengna-ons
Eers die dood sê dikwels aan ons hoe dierbaar iemand se lewe vir ons was. Wat ons versuim het, lees ons te dikwels op grafstene. -Publilius Syrus
eers-die-dood-sê-dikwels-aan-ons-hoe-dierbaar-iemand-se-lewe-vir-ons-was-wat-ons-versuim-het-lees-ons-te-dikwels-op-grafstene
As sport ons daaglikse plig was, sou ons die werk wat ons nou moet doen byderhand neem vir ons plesier. -C.J. Langenhoven
as-sport-ons-daaglikse-plig-was-sou-ons-die-werk-wat-ons-nou-moet-doen-byderhand-neem-vir-ons-plesier
...ons het 'n meer skeppende taak as ons teoloë of politici, om heelheid se droomsap te laat stroom tussen ons aarde en al ons naastes wat dit bewoon. Meer Afrika, minder Europa. -Jan Rabie
ons-het-'n-meer-skeppende-taak-as-ons-teoloë-of-politici-om-heelheid-se-droomsap-te-laat-stroom-tussen-ons-aarde-al-ons-naastes-wat-dit-bewoon