Die poësie is 'n knooppunt van vele kragte, die roerlose punt tussen vele spannings: van tydsgebeure en tydeloosheid, van intellek en drif, van eensaamheid en werking na buite, van 'n absolute skoonheid en die stof van die daaglikse taal; so dan ook is dit die knooppunt van 'n eie persoonlikheid se strewe en 'n volk se bestaan.


die-poësie-is-'n-knooppunt-van-vele-kragte-die-roerlose-punt-tussen-vele-spannings-van-tydsgebeure-tydeloosheid-van-intellek-drif-van-eensaamheid
n.p. van wyk louwdieposieis'nknooppuntvanvelekragtedieroerlosepunttussenspanningstydsgebeuretydeloosheidintellekdrifeensaamheidwerkingnabuiteabsoluteskoonheidstofdaagliksetaalsodanookditeiepersoonlikheidsestrewevolkbestaandie poësiepoësie isis 'nn knooppuntknooppunt vanvan velevele kragtedie roerloseroerlose puntpunt tussentussen velevele spanningsvan tydsgebeuretydsgebeure enen tydeloosheidvan intellekintellek enen drifvan eensaamheideensaamheid enen werkingwerking nana buitevan 'nn absoluteabsolute skoonheidskoonheid enen diedie stofstof vanvan diedie daagliksedaaglikse taalso dandan ookook isis ditdit diedie knooppuntknooppunt vanvan 'nn eieeie persoonlikheidpersoonlikheid sese strewestrewe enen 'nn volkvolk sese bestaandie poësie ispoësie is 'nis 'n knooppuntn knooppunt vanknooppunt van velevan vele kragtedie roerlose puntroerlose punt tussenpunt tussen veletussen vele spanningsvan tydsgebeure entydsgebeure en tydeloosheidvan intellek enintellek en drifvan eensaamheid eneensaamheid en werkingen werking nawerking na buitevan 'n absoluten absolute skoonheidabsolute skoonheid enskoonheid en dieen die stofdie stof vanstof van dievan die daagliksedie daaglikse taalso dan ookdan ook isook is ditis dit diedit die knooppuntdie knooppunt vanknooppunt van 'nvan 'n eien eie persoonlikheideie persoonlikheid sepersoonlikheid se strewese strewe enstrewe en 'nen 'n volkn volk sevolk se bestaan

Ons staan op die punt om of 'n groot volk te word, of om op te hou as 'n volk te bestaan. Laat ons dus werk terwyl dit dag is. Laat ons ons volk opbou. -Christiaan de Wet
ons-staan-op-die-punt-om-of-'n-groot-volk-te-word-of-om-op-te-hou-as-'n-volk-te-bestaan-laat-ons-dus-werk-terwyl-dit-dag-is-laat-ons-ons-volk-opbou
Maar net so seker as wat die Afrikanervolk 'n volk van bevryding is, so seker is hy ook 'n volk van onderdrukking. -Johan Degenaar
maar-net-so-seker-as-wat-die-afrikanervolk-'n-volk-van-bevryding-is-so-seker-is-hy-ook-'n-volk-van-onderdrukking
Geregtigheid is soos die koninkryk van God; dit bestaan nie buite ons as 'n feit nie, maar binne-in ons as 'n groot verlange. -George Eliot
geregtigheid-is-soos-die-koninkryk-van-god-dit-bestaan-nie-buite-ons-as-'n-feit-nie-maar-binne-in-ons-as-'n-groot-verlange