Die partystelsel is uitgedien. Die demokratiese stelsel is verby. Meer as die helfte van die volke het dit reeds afgeskaf, en die ander is druk besig om dit te doen. In Suid-Afrika moet dit ook gebeur.


die-partystelsel-is-uitgedien-die-demokratiese-stelsel-is-verby-meer-as-die-helfte-van-die-volke-het-dit-reeds-afgeskaf-die-ander-is-druk-besig-om
j.b.m. hertzogdiepartystelselisuitgediendemokratiesestelselverbymeerasdiehelftevanvolkehetditreedsafgeskafanderdrukbesigomtedoeninsuidafrikamoetookgebeurdie partystelselpartystelsel isis uitgediendie demokratiesedemokratiese stelselstelsel isis verbymeer asas diedie helftehelfte vanvan diedie volkevolke hethet ditdit reedsreeds afgeskafen dieander isis drukdruk besigbesig omom ditdit tete doenmoet ditdit ookook gebeurdie partystelsel ispartystelsel is uitgediendie demokratiese stelseldemokratiese stelsel isstelsel is verbymeer as dieas die helftedie helfte vanhelfte van dievan die volkedie volke hetvolke het dithet dit reedsdit reeds afgeskafen die anderdie ander isander is drukis druk besigdruk besig ombesig om ditom dit tedit te doenmoet dit ookdit ook gebeur

...ons het 'n meer skeppende taak as ons teoloë of politici, om heelheid se droomsap te laat stroom tussen ons aarde en al ons naastes wat dit bewoon. Meer Afrika, minder Europa. -Jan Rabie
ons-het-'n-meer-skeppende-taak-as-ons-teoloë-of-politici-om-heelheid-se-droomsap-te-laat-stroom-tussen-ons-aarde-al-ons-naastes-wat-dit-bewoon
Dit is dikwels makliker om briesend te word oor 'n onreg wat aan die ander kant van die wêreld gebeur het as oor verdrukking en diskriminasie 'n halwe blok van die huis. -Carl T. Rowan
dit-is-dikwels-makliker-om-briesend-te-word-oor-'n-onreg-wat-aan-die-ander-kant-van-die-wêreld-gebeur-het-as-oor-verdrukking-diskriminasie-'n-halwe