Die ondeug laat soos 'n sweer in die vleis berou in die siel agter, wat hom altyd laat oopskeur en bloei. Want die rede wis die ander droefhede en smarte uit, maar dit wek dié van berou steeds weer op.


die-ondeug-laat-soos-'n-sweer-in-die-vleis-berou-in-die-siel-agter-wat-hom-altyd-laat-oopskeur-bloei-want-die-rede-wis-die-ander-droefhede-smarte
michel de montaignedieondeuglaatsoos'nsweerindievleisberousielagterwathomaltydoopskeurbloeiwantredewisanderdroefhedesmarteuitmaarditwekdiévansteedsweeropdie ondeugondeug laatlaat soossoos 'nn sweersweer inin diedie vleisvleis berouberou inin diedie sielsiel agterwat homhom altydaltyd laatlaat oopskeuroopskeur enen bloeiwant diedie rederede wiswis dieander droefhededroefhede enen smartesmarte uitmaar ditdit wekwek diédié vanvan berouberou steedssteeds weerweer opdie ondeug laatondeug laat sooslaat soos 'nsoos 'n sweern sweer insweer in diein die vleisdie vleis berouvleis berou inberou in diein die sieldie siel agterwat hom altydhom altyd laataltyd laat oopskeurlaat oopskeur enoopskeur en bloeiwant die rededie rede wisrede wis diewis die anderdie ander droefhedeander droefhede endroefhede en smarteen smarte uitmaar dit wekdit wek diéwek dié vandié van berouvan berou steedsberou steeds weersteeds weer op

Geen enkele berou is so smartlik soos vergeefse berou. -Charles Dickens
geen-enkele-berou-is-so-smartlik-soos-vergeefse-berou
'n Argitek moet so min in stede woon soos 'n skilder. Stuur hom na ons heuwels en laat hom daar 'n studie maak van wat die natuur bedoel met 'n steunboog en wat met 'n koepel. -John Ruskin
'n-argitek-moet-so-min-in-stede-woon-soos-'n-skilder-stuur-hom-na-ons-heuwels-laat-hom-daar-'n-studie-maak-van-wat-die-natuur-bedoel-met-'n
Die mense het altyd een of ander kampvegter wat hulle oor hulself stel en tot grootheid troetel...Dít en geen ander rede is die wortel waaruit 'n tiran ontwikkel; aanvanklik is hy 'n beskermer. -Plato
die-mense-het-altyd-een-of-ander-kampvegter-wat-hulle-oor-hulself-stel-tot-grootheid-troeteldít-geen-ander-rede-is-die-wortel-waaruit-'n-tiran
Moenie huil oor die kwaad wat jou vyand jou aangedoen het nie. As jy hom nie kan laat huil nie, moenie hom laat lag ook nie. -C.J. Langenhoven
moenie-huil-oor-die-kwaad-wat-jou-vyand-jou-aangedoen-het-nie-as-jy-hom-nie-kan-laat-huil-nie-moenie-hom-laat-lag-ook-nie
Sien wat berou kan doen. Wat kan dit nie?Wat kánd it, as ons geen berou kan voel nie? -William Shakespeare
sien-wat-berou-kan-doen-wat-kan-dit-niewat-kánd-it-as-ons-geen-berou-kan-voel-nie