Die nageslag vleg geen krans vir die toneelspeler. Daarom moet hy woeker met sy eie tyd en die oomblik wat aan hom behoort, uitleef.


die-nageslag-vleg-geen-krans-vir-die-toneelspeler-daarom-moet-hy-woeker-met-sy-eie-tyd-die-oomblik-wat-aan-hom-behoort-uitleef
friedrich von schillerdienageslagvleggeenkransvirdietoneelspelerdaarommoethywoekermetsyeietydoomblikwataanhombehoortuitleefdie nageslagnageslag vlegvleg geengeen kranskrans virvir diedie toneelspelerdaarom moetmoet hyhy woekerwoeker metmet sysy eieeie tydtyd enen diedie oomblikoomblik watwat aanaan homhom behoortdie nageslag vlegnageslag vleg geenvleg geen kransgeen krans virkrans vir dievir die toneelspelerdaarom moet hymoet hy woekerhy woeker metwoeker met symet sy eiesy eie tydeie tyd entyd en dieen die oomblikdie oomblik watoomblik wat aanwat aan homaan hom behoortdie nageslag vleg geennageslag vleg geen kransvleg geen krans virgeen krans vir diekrans vir die toneelspelerdaarom moet hy woekermoet hy woeker methy woeker met sywoeker met sy eiemet sy eie tydsy eie tyd eneie tyd en dietyd en die oombliken die oomblik watdie oomblik wat aanoomblik wat aan homwat aan hom behoortdie nageslag vleg geen kransnageslag vleg geen krans virvleg geen krans vir diegeen krans vir die toneelspelerdaarom moet hy woeker metmoet hy woeker met syhy woeker met sy eiewoeker met sy eie tydmet sy eie tyd ensy eie tyd en dieeie tyd en die oombliktyd en die oomblik waten die oomblik wat aandie oomblik wat aan homoomblik wat aan hom behoort

'n Argitek moet so min in stede woon soos 'n skilder. Stuur hom na ons heuwels en laat hom daar 'n studie maak van wat die natuur bedoel met 'n steunboog en wat met 'n koepel. -John Ruskin
'n-argitek-moet-so-min-in-stede-woon-soos-'n-skilder-stuur-hom-na-ons-heuwels-laat-hom-daar-'n-studie-maak-van-wat-die-natuur-bedoel-met-'n
Armoede is 'n goddelike stiefma wat vir die jeug doen wat hul eie moeders nie in staat was om te doen nie. Dit stel hulle voor aan spaarsamigheid, aan die wêreld en aan die lewe. -Honoré de Balzac
armoede-is-'n-goddelike-stiefma-wat-vir-die-jeug-doen-wat-hul-eie-moeders-nie-in-staat-was-om-te-doen-nie-dit-stel-hulle-voor-aan-spaarsamigheid-aan
Want rykdom het aan vriende geen gebrek,En wie in nood tot 'n slegte vriend hom wend,Maak hom 'n vyand tot die bitter end. -William Shakespeare
want-rykdom-het-aan-vriende-geen-gebreken-wie-in-nood-tot-'n-slegte-vriend-hom-wendmaak-hom-'n-vyand-tot-die-bitter-end