Die myne is ons volk se grootste vyand...Vandat hulle geopen is, het


die-myne-is-ons-volk-se-grootste-vyandvandat-hulle-geopen-is-het-yes-no-in-die-land-gekom-vandat-yes-no-in-die-land-gekom-het-het-ons-al-die
jochem van bruggendiemyneisonsvolksegrootstevyandvandathullegeopenishetyesnoindielandgekomvandatgekomhetalsondeduisendejongafrikanerslewevandagverrinneweerdie mynemyne isis onsons volkvolk sese grootstegrootste vyandvandatvyandvandat hullehulle geopengeopen isin diedie landen vandatin diedie landgekom hethet onsons alal diedie sondeduisende jongjong afrikanersafrikaners sese lewelewe isis vandagvandag verrinneweerdie myne ismyne is onsis ons volkons volk sevolk se grootstese grootste vyandvandatgrootste vyandvandat hullevyandvandat hulle geopenhulle geopen isin die landdie land gekomin die landdie land gekomland gekom hethet ons alons al dieal die sondeduisende jong afrikanersjong afrikaners seafrikaners se lewese lewe islewe is vandagis vandag verrinneweer

Hier is my burgers wat hul land en hul volk getrou gebly het tot die einde. Vandag is hulle wese en as sodanig gee ek hulle aan u oor. -J.H. de la Rey
hier-is-my-burgers-wat-hul-land-hul-volk-getrou-gebly-het-tot-die-einde-vandag-is-hulle-wese-as-sodanig-gee-ek-hulle-aan-u-oor
Dankie, ou Master, vir die twee kinders wat hiernatoe gekom het. -M.E. Rothmann
dankie-master-vir-die-twee-kinders-wat-hiernatoe-gekom-het
Eers die dood sê dikwels aan ons hoe dierbaar iemand se lewe vir ons was. Wat ons versuim het, lees ons te dikwels op grafstene. -Publilius Syrus
eers-die-dood-sê-dikwels-aan-ons-hoe-dierbaar-iemand-se-lewe-vir-ons-was-wat-ons-versuim-het-lees-ons-te-dikwels-op-grafstene