Die miere trek nooit na leë skure; so gaan ook geen vriend na die verarmde woning.


die-miere-trek-nooit-na-ë-skure-so-gaan-ook-geen-vriend-na-die-verarmde-woning
ovidiusdiemieretreknooitnaleskuresogaanookgeenvrienddieverarmdewoningdie mieremiere trektrek nooitnooit nana leëleë skureso gaangaan ookook geengeen vriendvriend nana diedie verarmdeverarmde woningdie miere trekmiere trek nooittrek nooit nanooit na leëna leë skureso gaan ookgaan ook geenook geen vriendgeen vriend navriend na diena die verarmdedie verarmde woningdie miere trek nooitmiere trek nooit natrek nooit na leënooit na leë skureso gaan ook geengaan ook geen vriendook geen vriend nageen vriend na dievriend na die verarmdena die verarmde woningdie miere trek nooit namiere trek nooit na leëtrek nooit na leë skureso gaan ook geen vriendgaan ook geen vriend naook geen vriend na diegeen vriend na die verarmdevriend na die verarmde woning

Trek liewer vir jou vriend jou broek uit as om vir hom vir 'n baadjie borg te staan. Ander loop julle naderhand albei nakend. -C.J. Langenhoven
trek-liewer-vir-jou-vriend-jou-broek-uit-as-om-vir-hom-vir-'n-baadjie-borg-te-staan-ander-loop-julle-naderhand-albei-nakend
Stuur die luiaard na die miere, en as hy nie te lui is om te gaan nie sal hy te lui wees om weer terug te kom. -C.J. Langenhoven
stuur-die-luiaard-na-die-miere-as-hy-nie-te-lui-is-om-te-gaan-nie-sal-hy-te-lui-wees-om-weer-terug-te-kom
Moet nooit geldskieter of geldlener word nie;Wie uitleen, sal soms geld en vriend verloor,Wie leen, verstomp sy spaarsin en sy sorg. -William Shakespeare
moet-nooit-geldskieter-of-geldlener-word-niewie-uitleen-sal-soms-geld-vriend-verloorwie-leen-verstomp-sy-spaarsin-sy-sorg
Want rykdom het aan vriende geen gebrek,En wie in nood tot 'n slegte vriend hom wend,Maak hom 'n vyand tot die bitter end. -William Shakespeare
want-rykdom-het-aan-vriende-geen-gebreken-wie-in-nood-tot-'n-slegte-vriend-hom-wendmaak-hom-'n-vyand-tot-die-bitter-end