Die mense het altyd een of ander kampvegter wat hulle oor hulself stel en tot grootheid troetel...Dít en geen ander rede is die wortel waaruit 'n tiran ontwikkel; aanvanklik is hy 'n beskermer.


die-mense-het-altyd-een-of-ander-kampvegter-wat-hulle-oor-hulself-stel-tot-grootheid-troeteldít-geen-ander-rede-is-die-wortel-waaruit-'n-tiran
platodiemensehetaltydeenofanderkampvegterwathulleoorhulselfsteltotgrootheidtroeteldítgeenredeisdiewortelwaaruit'ntiranontwikkelaanvanklikhybeskermerdie mensemense hethet altydaltyd eenander kampvegterkampvegter watwat hullehulle oorhulself stelstel enen tottot grootheidgrootheid troeteldíttroeteldít enen geenander rederede isis diedie wortelwortel waaruitwaaruit 'nn tirantiran ontwikkelaanvanklik isis hyhy 'nn beskermerdie mense hetmense het altydhet altyd eeneen of anderander kampvegter watkampvegter wat hullewat hulle oorhulle oor hulselfoor hulself stelhulself stel enstel en toten tot grootheidtot grootheid troeteldítgrootheid troeteldít entroeteldít en geenen geen andergeen ander redeander rede isrede is dieis die worteldie wortel waaruitwortel waaruit 'nwaaruit 'n tirann tiran ontwikkelaanvanklik is hyis hy 'nhy 'n beskermer

Daar is geen edeler plesier as die intellektuele omgang met mense wat totaal anders dink as jy nie - wat ander dele van die eindelose rykdom van die waarheid tot hul besit gemaak het... -N.P. van Wyk Louw
daar-is-geen-edeler-plesier-as-die-intellektuele-omgang-met-mense-wat-totaal-anders-dink-as-jy-nie-wat-ander-dele-van-die-eindelose-rykdom-van-die
Kla oor die kooi as dit 'n ander is wat dit vir jou opgemaak het. -C.J. Langenhoven
kla-oor-die-kooi-as-dit-'n-ander-is-wat-dit-vir-jou-opgemaak-het
Dit is dikwels makliker om briesend te word oor 'n onreg wat aan die ander kant van die wêreld gebeur het as oor verdrukking en diskriminasie 'n halwe blok van die huis. -Carl T. Rowan
dit-is-dikwels-makliker-om-briesend-te-word-oor-'n-onreg-wat-aan-die-ander-kant-van-die-wêreld-gebeur-het-as-oor-verdrukking-diskriminasie-'n-halwe