Die mens ken selfs nie die tyd van sy dood nie. Soos visse wat gevang word in 'n net, soos voëls wat gevang word in 'n wip, so word die mens gevang as die teëspoed kom, as dit hom skielik oorval.


die-mens-ken-selfs-nie-die-tyd-van-sy-dood-nie-soos-visse-wat-gevang-word-in-'n-net-soos-voëls-wat-gevang-word-in-'n-wip-so-word-die-mens-gevang-as
die bybeldiemenskenselfsniedietydvansydoodniesoosvissewatgevangwordin'nnetsoosvolswipsoastespoedkomdithomskielikoorvaldie mensmens kenken selfsselfs nienie diedie tydtyd vanvan sysy dooddood niesoos vissevisse watwat gevanggevang wordword inin 'nn netsoos voëlsvoëls watwat gevanggevang wordword inin 'nn wipso wordword diedie mensmens gevanggevang asas diedie teëspoedteëspoed komas ditdit homhom skielikskielik oorvaldie mens kenmens ken selfsken selfs nieselfs nie dienie die tyddie tyd vantyd van syvan sy doodsy dood niesoos visse watvisse wat gevangwat gevang wordgevang word inword in 'nin 'n netsoos voëls watvoëls wat gevangwat gevang wordgevang word inword in 'nin 'n wipso word dieword die mensdie mens gevangmens gevang asgevang as dieas die teëspoeddie teëspoed komas dit homdit hom skielikhom skielik oorval

Uit baie kritiek leer 'n mens die kritikus beter ken as die wat gekritiseer word. -Fliegende Blätter
uit-baie-kritiek-leer-'n-mens-die-kritikus-beter-ken-as-die-wat-gekritiseer-word
Ervaring leer dat skrywers wie se werk afgekeur word, later die onbarmhartigste kritici word, net soos onaantreklike en versmaaide vroue die grootste skindertonge word. -Fliegende Blätter
ervaring-leer-dat-skrywers-wie-se-werk-afgekeur-word-later-die-onbarmhartigste-kritici-word-net-soos-onaantreklike-versmaaide-vroue-die-grootste
Rykdom is soos 'n adder wat skadeloos is as 'n mens weet hoe om dit te hanteer; maar as hy dit nie weet nie, sal die slang om sy hand kronkel en hom byt. -Clementius I
rykdom-is-soos-'n-adder-wat-skadeloos-is-as-'n-mens-weet-hoe-om-dit-te-hanteer-maar-as-hy-dit-nie-weet-nie-sal-die-slang-om-sy-hand-kronkel-hom-byt
'n Mens word nie vanself mal nie. Jy word verlei tot malheid. -Koos Kombuis
'n-mens-word-nie-vanself-mal-nie-jy-word-verlei-tot-malheid
'n Arm mens word selfs deur sy buurman verstoot; 'n ryk man het baie vriende. -Die Bybel
'n-arm-mens-word-selfs-deur-sy-buurman-verstoot-'n-ryk-man-het-baie-vriende