Die mens droom meestal van die dinge waarmee sy gedagtes deur die dag besig was.


die-mens-droom-meestal-van-die-dinge-waarmee-sy-gedagtes-deur-die-dag-besig-was
herodotusdiemensdroommeestalvandiedingewaarmeesygedagtesdeurdagbesigwasdie mensmens droomdroom meestalmeestal vanvan diedie dingedinge waarmeewaarmee sysy gedagtesgedagtes deurdeur diedie dagdag besigbesig wasdie mens droommens droom meestaldroom meestal vanmeestal van dievan die dingedie dinge waarmeedinge waarmee sywaarmee sy gedagtessy gedagtes deurgedagtes deur diedeur die dagdie dag besigdag besig wasdie mens droom meestalmens droom meestal vandroom meestal van diemeestal van die dingevan die dinge waarmeedie dinge waarmee sydinge waarmee sy gedagteswaarmee sy gedagtes deursy gedagtes deur diegedagtes deur die dagdeur die dag besigdie dag besig wasdie mens droom meestal vanmens droom meestal van diedroom meestal van die dingemeestal van die dinge waarmeevan die dinge waarmee sydie dinge waarmee sy gedagtesdinge waarmee sy gedagtes deurwaarmee sy gedagtes deur diesy gedagtes deur die daggedagtes deur die dag besigdeur die dag besig was

Wie sy grond bewerk, het volop om te eet; wie hom besig hou met nuttelose dinge, het nie verstand nie. -Die Bybel
wie-sy-grond-bewerk-het-volop-om-te-eet-wie-hom-besig-hou-met-nuttelose-dinge-het-nie-verstand-nie
Bier word deur die mens gemaak, wyn deur God. -Martin Luther
bier-word-deur-die-mens-gemaak-wyn-deur-god
Hoe meer 'n mens droom, hoe minder glo hy. -H.L. Mencken
hoe-meer-'n-mens-droom-hoe-minder-glo-hy
Die mens is gebore vir optrede. Om nie besig te wees en om nie te bestaan nie, is dieselfde ding. -Voltaire
die-mens-is-gebore-vir-optrede-om-nie-besig-te-wees-om-nie-te-bestaan-nie-is-dieselfde-ding