Die masjinerie van die wetenskap moet individualisties en geïsoleer wees. 'n Horde kan raas rondom 'n paleis, maar kan nie 'n telefoongesprek ontwrig nie. As die spesialis sy verskyning maak, lê dit die demokrasie met die helfte aan bande.


die-masjinerie-van-die-wetenskap-moet-individualisties-geïsoleer-wees-'n-horde-kan-raas-rondom-'n-paleis-maar-kan-nie-'n-telefoongesprek-ontwrig
g.k. chestertondiemasjinerievandiewetenskapmoetindividualistiesgeïsoleerwees'nhordekanraasrondompaleismaarnietelefoongesprekontwrignieasspesialissyverskyningmaakditdemokrasiemethelfteaanbandedie masjineriemasjinerie vanvan diedie wetenskapwetenskap moetmoet individualistiesindividualisties enen geïsoleergeïsoleer weesn hordehorde kankan raasraas rondomrondom 'nn paleismaar kankan nienie 'nn telefoongesprektelefoongesprek ontwrigontwrig nieas diedie spesialisspesialis sysy verskyningverskyning maaklê ditdit diedie demokrasiedemokrasie metmet diedie helftehelfte aanaan bandedie masjinerie vanmasjinerie van dievan die wetenskapdie wetenskap moetwetenskap moet individualistiesmoet individualisties enindividualisties en geïsoleeren geïsoleer weesn horde kanhorde kan raaskan raas rondomraas rondom 'nrondom 'n paleismaar kan niekan nie 'nnie 'n telefoongesprekn telefoongesprek ontwrigtelefoongesprek ontwrig nieas die spesialisdie spesialis syspesialis sy verskyningsy verskyning maaklê dit diedit die demokrasiedie demokrasie metdemokrasie met diemet die helftedie helfte aanhelfte aan bande

As jy nie wil inhou nie moet jy naderhand uithou; en as jy nie kan aanhou met teëhou nie moet jy maar tevrede wees om op te hou met byhou. -C.J. Langenhoven
as-jy-nie-wil-inhou-nie-moet-jy-naderhand-uithou-as-jy-nie-kan-aanhou-met-teëhou-nie-moet-jy-maar-tevrede-wees-om-op-te-hou-met-byhou