Die masjinerie van die wetenskap moet individualisties en geïsoleer wees. 'n Horde kan raas rondom 'n paleis, maar kan nie 'n telefoongesprek ontwrig nie. As die spesialis sy verskyning maak, lê dit die demokrasie met die helfte aan bande.


die-masjinerie-van-die-wetenskap-moet-individualisties-geïsoleer-wees-'n-horde-kan-raas-rondom-'n-paleis-maar-kan-nie-'n-telefoongesprek-ontwrig
g.k. chestertondiemasjinerievandiewetenskapmoetindividualistiesgeïsoleerwees'nhordekanraasrondompaleismaarnietelefoongesprekontwrignieasspesialissyverskyningmaakditdemokrasiemethelfteaanbandedie masjineriemasjinerie vanvan diedie wetenskapwetenskap moetmoet individualistiesindividualisties enen geïsoleergeïsoleer weesn hordehorde kankan raasraas rondomrondom 'nn paleismaar kankan nienie 'nn telefoongesprektelefoongesprek ontwrigontwrig nieas diedie spesialisspesialis sysy verskyningverskyning maaklê ditdit diedie demokrasiedemokrasie metmet diedie helftehelfte aanaan bandedie masjinerie vanmasjinerie van dievan die wetenskapdie wetenskap moetwetenskap moet individualistiesmoet individualisties enindividualisties en geïsoleeren geïsoleer weesn horde kanhorde kan raaskan raas rondomraas rondom 'nrondom 'n paleismaar kan niekan nie 'nnie 'n telefoongesprekn telefoongesprek ontwrigtelefoongesprek ontwrig nieas die spesialisdie spesialis syspesialis sy verskyningsy verskyning maaklê dit diedit die demokrasiedie demokrasie metdemokrasie met diemet die helftedie helfte aanhelfte aan bande

As jy nie wil inhou nie moet jy naderhand uithou; en as jy nie kan aanhou met teëhou nie moet jy maar tevrede wees om op te hou met byhou.Hy wil baas wees op sy eie plaas. Hy wil regeer, al moet dit dan in 'n volkstaat wees. En hy soek, al is dit 'n sambreel of 'n speldekop, maar êrens gaan hy 'n baas wees. Sy taal wou hy nie deel met bruin nie; sy huis en toilet wou hy nie deel met swart nie.Die demokrasie is redeliker en mensliker. Hy aanvaar die domheid as een van ons grondtrekke, en hy het sy swaar soort geduld daarmee. Hy beweeg dus traer, maar met 'n minimum aan geweld; en hy kan dit bekostig om oor die traes te glimlag.Hier is die begin van 'n nuwe dag.God het aan my hierdie dag gegee om te gebruik soos ek wil.Ek kan dit vermors of groei in sy ligEn tot diens wees van ander.Maar wat ek met hierdie dag doen, is belangrikOmdat ek 'n dag van my lewe daarvoor geruil het.Wanneer more aanbreek,Sal vandag vir ewig verlore wees.Ek hoop dat ek nie die prys wat ek daarvoor betaal het, sal berou nie.Dié is nie die era van die pamfletskrywers nie. Dit is die era van die ingenieur. Die gaping van die vonkprop is belangriker as die pen. Demokrasie sal nie gered word deur mense wat goed kan praat, kragtig kan debatteer of knap kan aanhaal nie.Dit is verskriklik belangrik dat ons altyd daardie reg voorbehou dat ons van mekaar moet, mag en kan verskil. Ons is nie hier om eensgesind te wees nie. Dit is stimulerend en dit is die dinge wat Afrikaans sal laat oorleef, as ons kan leer om te ontleer die ou kodes dat jy nie eintlik jou mond of jou bek te veel mag oopmaak nie.