Die man wat vandag hierdie vak bevlieg en môre daardie wys self dat hy nie weet wat sy roeping is nie. Sy inkomste wys dit ook.


die-man-wat-vandag-hierdie-vak-bevlieg-môre-daardie-wys-self-dat-hy-nie-weet-wat-sy-roeping-is-nie-sy-inkomste-wys-dit-ook
c.j. langenhovendiemanwatvandaghierdievakbevliegmôredaardiewysselfdathynieweetsyroepingisniesyinkomsteditookdie manman watwat vandagvandag hierdiehierdie vakvak bevliegbevlieg enen môremôre daardiedaardie wyswys selfself datdat hyhy nienie weetweet watwat sysy roepingroeping isis niesy inkomsteinkomste wyswys ditdit ookdie man watman wat vandagwat vandag hierdievandag hierdie vakhierdie vak bevliegvak bevlieg enbevlieg en môreen môre daardiemôre daardie wysdaardie wys selfwys self datself dat hydat hy niehy nie weetnie weet watweet wat sywat sy roepingsy roeping isroeping is niesy inkomste wysinkomste wys ditwys dit ookdie man wat vandagman wat vandag hierdiewat vandag hierdie vakvandag hierdie vak bevlieghierdie vak bevlieg envak bevlieg en môrebevlieg en môre daardieen môre daardie wysmôre daardie wys selfdaardie wys self datwys self dat hyself dat hy niedat hy nie weethy nie weet watnie weet wat syweet wat sy roepingwat sy roeping issy roeping is niesy inkomste wys ditinkomste wys dit ookdie man wat vandag hierdieman wat vandag hierdie vakwat vandag hierdie vak bevliegvandag hierdie vak bevlieg enhierdie vak bevlieg en môrevak bevlieg en môre daardiebevlieg en môre daardie wysen môre daardie wys selfmôre daardie wys self datdaardie wys self dat hywys self dat hy nieself dat hy nie weetdat hy nie weet wathy nie weet wat synie weet wat sy roepingweet wat sy roeping iswat sy roeping is niesy inkomste wys dit ook

Letterkunde is 'n vak wat die lewe self reflekteer en is dus so ruim dat alle pogings tot definiëring van die vak te kort skiet. -Hennie Aucamp
letterkunde-is-'n-vak-wat-die-lewe-self-reflekteer-is-dus-so-ruim-dat-alle-pogings-tot-definiëring-van-die-vak-te-kort-skiet
Moenie skryf om ongevraagde raad aan te bie nie. Jy weet nie of die man nie miskien te dom is om te weet dat jy slimmer is as hy nie. -C.J. Langenhoven
moenie-skryf-om-ongevraagde-raad-aan-te-bie-nie-jy-weet-nie-of-die-man-nie-miskien-te-dom-is-om-te-weet-dat-jy-slimmer-is-as-hy-nie
Maak vir die man wat nie omgee nie goeie werk. Die man wat omgee sal dit by hom sien en ook by jou kom bestel. -C.J. Langenhoven
maak-vir-die-man-wat-nie-omgee-nie-goeie-werk-die-man-wat-omgee-sal-dit-by-hom-ook-by-jou-kom-bestel
Moenie versuim om jou brief nog 'n slag oor te lees nie. Miskien weet die man nie dat jy beter is as die foutjies wat jou ontglip het nie. -C.J. Langenhoven
moenie-versuim-om-jou-brief-nog-'n-slag-oor-te-lees-nie-miskien-weet-die-man-nie-dat-jy-beter-is-as-die-foutjies-wat-jou-ontglip-het-nie