Die man wat ek na soek, is nie die wat die minste foute maak nie, maar die wat die meeste foute regmaak.


die-man-wat-ek-na-soek-is-nie-die-wat-die-minste-foute-maak-nie-maar-die-wat-die-meeste-foute-regmaak
c.j. langenhovendiemanwateknasoekisniedieminstefoutemaakniemaarmeesteregmaakdie manman watwat ekek nana soekis nienie diedie watwat diedie minsteminste foutefoute maakmaak niemaar diedie watwat diedie meestemeeste foutefoute regmaakdie man watman wat ekwat ek naek na soekis nie dienie die watdie wat diewat die minstedie minste fouteminste foute maakfoute maak niemaar die watdie wat diewat die meestedie meeste foutemeeste foute regmaakdie man wat ekman wat ek nawat ek na soekis nie die watnie die wat diedie wat die minstewat die minste foutedie minste foute maakminste foute maak niemaar die wat diedie wat die meestewat die meeste foutedie meeste foute regmaakdie man wat ek naman wat ek na soekis nie die wat dienie die wat die minstedie wat die minste foutewat die minste foute maakdie minste foute maak niemaar die wat die meestedie wat die meeste foutewat die meeste foute regmaak

Die preke wat die meeste indruk op ons maak, is die wat ons die minste nodig het. Hulle maak die indruk omdat hulle ons op die soort kwaad wys waarvoor ons uit ons eie die gevoeligste is. -C.J. Langenhoven
die-preke-wat-die-meeste-indruk-op-ons-maak-is-die-wat-ons-die-minste-nodig-het-hulle-maak-die-indruk-omdat-hulle-ons-op-die-soort-kwaad-wys-waarvoor
Maak staat op die raad van die man wat twyfel of dit reg is: die man wat nie twyfel nie het die saak maar van een kant af beskou. -C.J. Langenhoven
maak-staat-op-die-raad-van-die-man-wat-twyfel-of-dit-reg-is-die-man-wat-nie-twyfel-nie-het-die-saak-maar-van-een-kant-af-beskou
Stem vir die man wat die minste belowe; hy sal die minste teleurstel. -Bernard Baruch
stem-vir-die-man-wat-die-minste-belowe-hy-sal-die-minste-teleurstel
Maak vir die man wat nie omgee nie goeie werk. Die man wat omgee sal dit by hom sien en ook by jou kom bestel. -C.J. Langenhoven
maak-vir-die-man-wat-nie-omgee-nie-goeie-werk-die-man-wat-omgee-sal-dit-by-hom-ook-by-jou-kom-bestel
'n Dokter kan sy foute begrawe, maar 'n argitek kan net sy kliënte raad gee om wingerdstokke te plant. -Frank Lloyd Wright
'n-dokter-kan-sy-foute-begrawe-maar-'n-argitek-kan-net-sy-kliënte-raad-gee-om-wingerdstokke-te-plant
Wat ek van Job die meeste bewonder is nie die geduld wat hy onder teëspoed betoon het nie, maar dié wat hom gekeer het dat hy sy drie vriende nie een vir een by die deur uitgeskop het nie. -C.J. Langenhoven
wat-ek-van-job-die-meeste-bewonder-is-nie-die-geduld-wat-hy-onder-teëspoed-betoon-het-nie-maar-dié-wat-hom-gekeer-het-dat-hy-sy-drie-vriende-nie-een