Die man wat die kosbaarste ware het, loop die minste daarmee te koop. Op hierdie reël is die tong geen uitsondering nie.


die-man-wat-die-kosbaarste-ware-het-loop-die-minste-daarmee-te-koop-op-hierdie-reël-is-die-tong-geen-uitsondering-nie
c.j. langenhovendiemanwatdiekosbaarstewarehetloopminstedaarmeetekoopophierdierelistonggeenuitsonderingniedie manman watwat diedie kosbaarstekosbaarste wareware hetloop diedie minsteminste daarmeedaarmee tete koopop hierdiehierdie reëlreël isis diedie tongtong geengeen uitsonderinguitsondering niedie man watman wat diewat die kosbaarstedie kosbaarste warekosbaarste ware hetloop die minstedie minste daarmeeminste daarmee tedaarmee te koopop hierdie reëlhierdie reël isreël is dieis die tongdie tong geentong geen uitsonderinggeen uitsondering niedie man wat dieman wat die kosbaarstewat die kosbaarste waredie kosbaarste ware hetloop die minste daarmeedie minste daarmee teminste daarmee te koopop hierdie reël ishierdie reël is diereël is die tongis die tong geendie tong geen uitsonderingtong geen uitsondering niedie man wat die kosbaarsteman wat die kosbaarste warewat die kosbaarste ware hetloop die minste daarmee tedie minste daarmee te koopop hierdie reël is diehierdie reël is die tongreël is die tong geenis die tong geen uitsonderingdie tong geen uitsondering nie

Leen jou ore uit aan iedereen wat 'n tong het, maar moenie jou tong uitleen aan iedereen wat ore het nie. -C.J. Langenhoven
leen-jou-ore-uit-aan-iedereen-wat-'n-tong-het-maar-moenie-jou-tong-uitleen-aan-iedereen-wat-ore-het-nie
Stem vir die man wat die minste belowe; hy sal die minste teleurstel. -Bernard Baruch
stem-vir-die-man-wat-die-minste-belowe-hy-sal-die-minste-teleurstel
Die man wat ál dae lekker kos het, eet nooit lekker nie; en die man wat heeljaar vakansie hou, het geen één rusdag nie. -C.J. Langenhoven
die-man-wat-ál-dae-lekker-kos-het-eet-nooit-lekker-nie-die-man-wat-heeljaar-vakansie-hou-het-geen-één-rusdag-nie
Die ware vriendskap, nou, is nie te koop nie; want vriendskap vind nie sy lus in neem nie, maar in gee. -C.J. Langenhoven
die-ware-vriendskap-nou-is-nie-te-koop-nie-want-vriendskap-vind-nie-sy-lus-in-neem-nie-maar-in-gee
Die man wat vandag hierdie vak bevlieg en môre daardie wys self dat hy nie weet wat sy roeping is nie. Sy inkomste wys dit ook. -C.J. Langenhoven
die-man-wat-vandag-hierdie-vak-bevlieg-môre-daardie-wys-self-dat-hy-nie-weet-wat-sy-roeping-is-nie-sy-inkomste-wys-dit-ook