Die lyding van ons broers en susters in Zimbabwe is 'n klad op die naam van die streek én die vasteland.


die-lyding-van-ons-broers-susters-in-zimbabwe-is-'n-klad-op-die-naam-van-die-streek-én-die-vasteland
desmond tutudielydingvanonsbroerssustersinzimbabweis'nkladopdienaamstreekénvastelanddie lydinglyding vanvan onsons broersbroers enen susterssusters inin zimbabwezimbabwe isis 'nn kladklad opop diedie naamnaam vanvan diedie streekstreek énén diedie vastelanddie lyding vanlyding van onsvan ons broersons broers enbroers en sustersen susters insusters in zimbabwein zimbabwe iszimbabwe is 'nis 'n kladn klad opklad op dieop die naamdie naam vannaam van dievan die streekdie streek énstreek én dieén die vastelanddie lyding van onslyding van ons broersvan ons broers enons broers en sustersbroers en susters inen susters in zimbabwesusters in zimbabwe isin zimbabwe is 'nzimbabwe is 'n kladis 'n klad opn klad op dieklad op die naamop die naam vandie naam van dienaam van die streekvan die streek éndie streek én diestreek én die vastelanddie lyding van ons broerslyding van ons broers envan ons broers en sustersons broers en susters inbroers en susters in zimbabween susters in zimbabwe issusters in zimbabwe is 'nin zimbabwe is 'n kladzimbabwe is 'n klad opis 'n klad op dien klad op die naamklad op die naam vanop die naam van diedie naam van die streeknaam van die streek énvan die streek én diedie streek én die vasteland

Ons Vader wat in die Hemel is,Laat u Naam geheilig word;Laat u koninkryk kom;Laat u wil ook op die aarde geskiet,Net soos in die hemel.Gee ons vandagOns daaglikse brood;En vergeef ons ons oortredingeSoos ons ook dié vergeweWat teen ons oortree;En laat ons nie in versoeking kom nieMaar verlos ons van die Bose.Broers, ons het almal sonder God gedroom.klein verlede, verwaai en verspot, vergete en toetentalbeteuterd in die gang van 'n vasteland wat geduldigsy grondwater aanvul met bloed en met bloed bemes...Gy die de waarheid zaagt, ô Wijsgeer, waard die naam, van Wijsgeers hoogmoed vrij en Wijsgeers beuzelkraam!Drome het ook asem en trane en marteling,en die aanraking van blydskap;hulle lê swaar op ons gedagtes later,maar maak ons arbeid ook wel ligter;Hulle verdeel ons aandag, word deel van ons,soos die tyd self, en doen hul vooras boodskappers van die ewigheid.Hóé kon die rykes van 'n ryk ooit weetDat ons sou veg vir ruimtes van ons landAl moes ons in die veld rysmiere eet?