Die lyding van ons broers en susters in Zimbabwe is 'n klad op die naam van die streek én die vasteland.


die-lyding-van-ons-broers-susters-in-zimbabwe-is-'n-klad-op-die-naam-van-die-streek-én-die-vasteland
desmond tutudielydingvanonsbroerssustersinzimbabweis'nkladopdienaamstreekénvastelanddie lydinglyding vanvan onsons broersbroers enen susterssusters inin zimbabwezimbabwe isis 'nn kladklad opop diedie naamnaam vanvan diedie streekstreek énén diedie vastelanddie lyding vanlyding van onsvan ons broersons broers enbroers en sustersen susters insusters in zimbabwein zimbabwe iszimbabwe is 'nis 'n kladn klad opklad op dieop die naamdie naam vannaam van dievan die streekdie streek énstreek én dieén die vastelanddie lyding van onslyding van ons broersvan ons broers enons broers en sustersbroers en susters inen susters in zimbabwesusters in zimbabwe isin zimbabwe is 'nzimbabwe is 'n kladis 'n klad opn klad op dieklad op die naamop die naam vandie naam van dienaam van die streekvan die streek éndie streek én diestreek én die vastelanddie lyding van ons broerslyding van ons broers envan ons broers en sustersons broers en susters inbroers en susters in zimbabween susters in zimbabwe issusters in zimbabwe is 'nin zimbabwe is 'n kladzimbabwe is 'n klad opis 'n klad op dien klad op die naamklad op die naam vanop die naam van diedie naam van die streeknaam van die streek énvan die streek én diedie streek én die vasteland

Broers, ons het almal sonder God gedroom. -D.J. Opperman
broers-ons-het-almal-sonder-god-gedroom
klein verlede, verwaai en verspot, vergete en toetentalbeteuterd in die gang van 'n vasteland wat geduldigsy grondwater aanvul met bloed en met bloed bemes... -Wilma Stockenstrom
klein-verlede-verwaai-verspot-vergete-toetentalbeteuterd-in-die-gang-van-'n-vasteland-wat-geduldigsy-grondwater-aanvul-met-bloed-met-bloed-bemes
Gy die de waarheid zaagt, ô Wijsgeer, waard die naam, van Wijsgeers hoogmoed vrij en Wijsgeers beuzelkraam! -Willem Bilderdijk
gy-die-de-waarheid-zaagt-ô-wijsgeer-waard-die-naam-van-wijsgeers-hoogmoed-vrij-wijsgeers-beuzelkraam
Hóé kon die rykes van 'n ryk ooit weetDat ons sou veg vir ruimtes van ons landAl moes ons in die veld rysmiere eet? -D.J. Opperman
hóé-kon-die-rykes-van-'n-ryk-ooit-weetdat-ons-sou-veg-vir-ruimtes-van-ons-landal-moes-ons-in-die-veld-rysmiere-eet