Die luiaard is die enigste man wat van sy slaap sal moet rekenskap gee.


die-luiaard-is-die-enigste-man-wat-van-sy-slaap-sal-moet-rekenskap-gee
c.j. langenhovendieluiaardisdieenigstemanwatvansyslaapsalmoetrekenskapgeedie luiaardluiaard isis diedie enigsteenigste manman watwat vanvan sysy slaapslaap salsal moetmoet rekenskaprekenskap geedie luiaard isluiaard is dieis die enigstedie enigste manenigste man watman wat vanwat van syvan sy slaapsy slaap salslaap sal moetsal moet rekenskapmoet rekenskap geedie luiaard is dieluiaard is die enigsteis die enigste mandie enigste man watenigste man wat vanman wat van sywat van sy slaapvan sy slaap salsy slaap sal moetslaap sal moet rekenskapsal moet rekenskap geedie luiaard is die enigsteluiaard is die enigste manis die enigste man watdie enigste man wat vanenigste man wat van syman wat van sy slaapwat van sy slaap salvan sy slaap sal moetsy slaap sal moet rekenskapslaap sal moet rekenskap gee

Daar is geen luiaard wat glad nie wil werk nie. Hy verlang maar net na 'n ander soort werk as die wat hy nou moet doen. -C.J. Langenhoven
daar-is-geen-luiaard-wat-glad-nie-wil-werk-nie-hy-verlang-maar-net-na-'n-ander-soort-werk-as-die-wat-hy-nou-moet-doen
Maak vir die man wat nie omgee nie goeie werk. Die man wat omgee sal dit by hom sien en ook by jou kom bestel. -C.J. Langenhoven
maak-vir-die-man-wat-nie-omgee-nie-goeie-werk-die-man-wat-omgee-sal-dit-by-hom-ook-by-jou-kom-bestel
die vrouens moet die tafels dek vir more vroeg;die mans gaan slaap, vermoeid van al die rus. -Ina Rousseau
die-vrouens-moet-die-tafels-dek-vir-more-vroegdie-mans-gaan-slaap-vermoeid-van-al-die-rus
Slaap laat solank as jy jou eie baas is en daar sal 'n tyd kom wanneer 'n baas jou sal laat vroeg opstaan. -C.J. Langenhoven
slaap-laat-solank-as-jy-jou-eie-baas-is-daar-sal-'n-tyd-kom-wanneer-'n-baas-jou-sal-laat-vroeg-opstaan