Die liefde vir geregtigheid is vir die meeste mense niks anders as 'n vrees om onreg te ly nie.


die-liefde-vir-geregtigheid-is-vir-die-meeste-mense-niks-anders-as-'n-vrees-om-onreg-te-ly-nie
francois de la rochefoucauld-liancourtdieliefdevirgeregtigheidisdiemeestemenseniksandersas'nvreesomonregtelyniedie liefdeliefde virvir geregtigheidgeregtigheid isis virvir diedie meestemeeste mensemense niksanders asas 'nn vreesvrees omom onregonreg tete lyly niedie liefde virliefde vir geregtigheidvir geregtigheid isgeregtigheid is viris vir dievir die meestedie meeste mensemeeste mense niksmense niks andersniks anders asanders as 'nas 'n vreesn vrees omvrees om onregom onreg teonreg te lyte ly niedie liefde vir geregtigheidliefde vir geregtigheid isvir geregtigheid is virgeregtigheid is vir dieis vir die meestevir die meeste mensedie meeste mense niksmeeste mense niks andersmense niks anders asniks anders as 'nanders as 'n vreesas 'n vrees omn vrees om onregvrees om onreg teom onreg te lyonreg te ly niedie liefde vir geregtigheid isliefde vir geregtigheid is virvir geregtigheid is vir diegeregtigheid is vir die meesteis vir die meeste mensevir die meeste mense niksdie meeste mense niks andersmeeste mense niks anders asmense niks anders as 'nniks anders as 'n vreesanders as 'n vrees omas 'n vrees om onregn vrees om onreg tevrees om onreg te lyom onreg te ly nie

Bose mense gehoorsaam uit vrees; Goeies uit liefde. -Aristotle
bose-mense-gehoorsaam-uit-vrees-goeies-uit-liefde
Alle godsdiens is liefde, en die meeste liefde is afgodsdiens. -C.J. Langenhoven
alle-godsdiens-is-liefde-die-meeste-liefde-is-afgodsdiens
Filosofeer is niks anders nie as:
filosofeer-is-niks-anders-nie-as-streng-omvattend-dink
Deur twee dinge is my lewe vir my leefbaar gemaak; die liefde wat ek gegee het, en die liefde wat ek gekry het. -C.J. Langenhoven
deur-twee-dinge-is-my-lewe-vir-my-leefbaar-gemaak-die-liefde-wat-ek-gegee-het-die-liefde-wat-ek-gekry-het
Wie liefde verwar met sinnelikheid, sien 'n engel aan vir 'n aap. -C.J. Langenhoven
wie-liefde-verwar-met-sinnelikheid-'n-engel-aan-vir-'n-aap