Die lengte van 'n rolprent moet direk in verhouding staan met die uithouvermoë van die menslike blaas.


die-lengte-van-'n-rolprent-moet-direk-in-verhouding-staan-met-die-uithouvermoë-van-die-menslike-blaas
alfred hitchcockdielengtevan'nrolprentmoetdirekinverhoudingstaanmetdieuithouvermomenslikeblaasdie lengtelengte vanvan 'nn rolprentrolprent moetmoet direkdirek inin verhoudingverhouding staanstaan metmet diedie uithouvermoëuithouvermoë vanvan diedie menslikemenslike blaasdie lengte vanlengte van 'nvan 'n rolprentn rolprent moetrolprent moet direkmoet direk indirek in verhoudingin verhouding staanverhouding staan metstaan met diemet die uithouvermoëdie uithouvermoë vanuithouvermoë van dievan die menslikedie menslike blaasdie lengte van 'nlengte van 'n rolprentvan 'n rolprent moetn rolprent moet direkrolprent moet direk inmoet direk in verhoudingdirek in verhouding staanin verhouding staan metverhouding staan met diestaan met die uithouvermoëmet die uithouvermoë vandie uithouvermoë van dieuithouvermoë van die menslikevan die menslike blaasdie lengte van 'n rolprentlengte van 'n rolprent moetvan 'n rolprent moet direkn rolprent moet direk inrolprent moet direk in verhoudingmoet direk in verhouding staandirek in verhouding staan metin verhouding staan met dieverhouding staan met die uithouvermoëstaan met die uithouvermoë vanmet die uithouvermoë van diedie uithouvermoë van die menslikeuithouvermoë van die menslike blaas

Militêre geregtigheid staan in verhouding met geregtigheid soos militêre musiek in verhouding is met musiek. -Groucho Marx
militêre-geregtigheid-staan-in-verhouding-met-geregtigheid-soos-militêre-musiek-in-verhouding-is-met-musiek
Skrywers moet uit die aard van hul beroep op eie voete staan. Sodra skrywers skrums vorm, kom hul inherente skeppingsvermoë in die gedrang. -W.A. de Klerk
skrywers-moet-uit-die-aard-van-hul-beroep-op-eie-voete-staan-sodra-skrywers-skrums-vorm-kom-hul-inherente-skeppingsvermoë-in-die-gedrang
As jy nie wil inhou nie moet jy naderhand uithou; en as jy nie kan aanhou met teëhou nie moet jy maar tevrede wees om op te hou met byhou. -C.J. Langenhoven
as-jy-nie-wil-inhou-nie-moet-jy-naderhand-uithou-as-jy-nie-kan-aanhou-met-teëhou-nie-moet-jy-maar-tevrede-wees-om-op-te-hou-met-byhou
Wraak is 'n soort wilde geregtigheid; hoe meer die menslike natuur daarna neig, des te meer moet die reg dit uitroei. -Sir Francis Bacon
wraak-is-'n-soort-wilde-geregtigheid-hoe-meer-die-menslike-natuur-daarna-neig-te-meer-moet-die-reg-dit-uitroei
Werk is die onvermydelike voorwaarde van die mens se lewe, die ware bron van menslike welsyn. -Leo Tolstoy
werk-is-die-onvermydelike-voorwaarde-van-die-mens-se-lewe-die-ware-bron-van-menslike-welsyn