Die kuns van die skrywer lê daarin dat hy moet vergeet dat hy woorde gebruik.


die-kuns-van-die-skrywer-lê-daarin-dat-hy-moet-vergeet-dat-hy-woorde-gebruik
henri bergsondiekunsvandieskrywerdaarindathymoetvergeetwoordegebruikdie kunskuns vanvan diedie skrywerskrywer lêlê daarindaarin datdat hyhy moetmoet vergeetvergeet datdat hyhy woordewoorde gebruikdie kuns vankuns van dievan die skrywerdie skrywer lêskrywer lê daarinlê daarin datdaarin dat hydat hy moethy moet vergeetmoet vergeet datvergeet dat hydat hy woordehy woorde gebruikdie kuns van diekuns van die skrywervan die skrywer lêdie skrywer lê daarinskrywer lê daarin datlê daarin dat hydaarin dat hy moetdat hy moet vergeethy moet vergeet datmoet vergeet dat hyvergeet dat hy woordedat hy woorde gebruikdie kuns van die skrywerkuns van die skrywer lêvan die skrywer lê daarindie skrywer lê daarin datskrywer lê daarin dat hylê daarin dat hy moetdaarin dat hy moet vergeetdat hy moet vergeet dathy moet vergeet dat hymoet vergeet dat hy woordevergeet dat hy woorde gebruik

Eintlik kom dit daarop neer dat die skrywer 'n Aap van God is omdat hy met oerbronne werk. -Etienne Leroux
eintlik-kom-dit-daarop-neer-dat-die-skrywer-'n-aap-van-god-is-omdat-hy-met-oerbronne-werk
Van al die kwaliteite wat 'n boek moet hê, is die vernaamste dat dit leesbaar moet wees. -Anthony Trollope
van-al-die-kwaliteite-wat-'n-boek-moet-hê-is-die-vernaamste-dat-dit-leesbaar-moet-wees
Die digter moet soms na verskillende kante to skiet. Ander kere moet hy van alle skiet vergeet. Net werk en wees. -N.P. van Wyk Louw
die-digter-moet-soms-na-verskillende-kante-to-skiet-ander-kere-moet-hy-van-alle-skiet-vergeet-net-werk-wees
Leer ons ons dae so gebruik dat ons wysheid bekom. -Die Bybel
leer-ons-ons-dae-so-gebruik-dat-ons-wysheid-bekom