Die ideale demokrasie is verligte despotisme, maar dit lewer twee onoorkomelike probleme op: om 'n verligte despoot te vind en hom dan verlig te hou.


die-ideale-demokrasie-is-verligte-despotisme-maar-dit-lewer-twee-onoorkomelike-probleme-op-om-'n-verligte-despoot-te-vind-hom-dan-verlig-te-hou
paul sauerdieidealedemokrasieisverligtedespotismemaarditlewertweeonoorkomelikeproblemeopom'ndespoottevindhomdanverlighoudie idealeideale demokrasiedemokrasie isis verligteverligte despotismemaar ditdit lewerlewer tweetwee onoorkomelikeonoorkomelike problemeprobleme opom 'nn verligteverligte despootdespoot tete vindvind enen homhom dandan verligverlig tete houdie ideale demokrasieideale demokrasie isdemokrasie is verligteis verligte despotismemaar dit lewerdit lewer tweelewer twee onoorkomeliketwee onoorkomelike problemeonoorkomelike probleme opom 'n verligten verligte despootverligte despoot tedespoot te vindte vind envind en homen hom danhom dan verligdan verlig teverlig te houdie ideale demokrasie isideale demokrasie is verligtedemokrasie is verligte despotismemaar dit lewer tweedit lewer twee onoorkomelikelewer twee onoorkomelike problemetwee onoorkomelike probleme opom 'n verligte despootn verligte despoot teverligte despoot te vinddespoot te vind ente vind en homvind en hom danen hom dan verlighom dan verlig tedan verlig te houdie ideale demokrasie is verligteideale demokrasie is verligte despotismemaar dit lewer twee onoorkomelikedit lewer twee onoorkomelike problemelewer twee onoorkomelike probleme opom 'n verligte despoot ten verligte despoot te vindverligte despoot te vind endespoot te vind en homte vind en hom danvind en hom dan verligen hom dan verlig tehom dan verlig te hou

Demokrasie gaan oor in despotisme. -Plato
demokrasie-gaan-oor-in-despotisme
...die redelike demokrasie is 'n hoë en edel maar 'n gevaarlike leefwyse; dit is geen rusbed waarop 'n volk hom kan uitstrek nie. -N.P. van Wyk Louw
die-redelike-demokrasie-is-'n-hoë-edel-maar-'n-gevaarlike-leefwyse-dit-is-geen-rusbed-waarop-'n-volk-hom-kan-uitstrek-nie
As jy nie van iemand hou nie, doen hom 'n weldaad. Daarna sal jy hom liefhê. -C.J. Langenhoven
as-jy-nie-van-iemand-hou-nie-doen-hom-'n-weldaad-daarna-sal-jy-hom-liefhê
Wanneer 'n mens 'n natuurlike styl teenkom, is 'n mens altyd verbaas en verheug, want 'n mens verwag om 'n skrywer te ontmoet en dan vind jy 'n mens. -Blaise Pascal
wanneer-'n-mens-'n-natuurlike-styl-teenkom-is-'n-mens-altyd-verbaas-verheug-want-'n-mens-verwag-om-'n-skrywer-te-ontmoet-dan-vind-jy-'n-mens
Om doeltreffend te lieg, moenie die waarheid heeltemal omdraai nie: hou hom skuins. -C.J. Langenhoven
om-doeltreffend-te-lieg-moenie-die-waarheid-heeltemal-omdraai-nie-hou-hom-skuins