Die hele geskiedenis is vol onmoontlikhede en dwaashede wat werklikhede word. Niemand kan die getye van die wêreldgeskiedenis beïnvloed wat nie self oor geesdriftige mistisisme beskik nie.


die-hele-geskiedenis-is-vol-onmoontlikhede-dwaashede-wat-werklikhede-word-niemand-kan-die-getye-van-die-wêreldgeskiedenis-beïnvloed-wat-nie-self
benito mussolinidiehelegeskiedenisisvolonmoontlikhededwaashedewatwerklikhedewordniemandkandiegetyevanwêreldgeskiedenisbeïnvloednieselfoorgeesdriftigemistisismebeskikniedie helehele geskiedenisgeskiedenis isis volvol onmoontlikhedeonmoontlikhede enen dwaashededwaashede watwat werklikhedewerklikhede wordkan diedie getyegetye vanvan diedie wêreldgeskiedeniswêreldgeskiedenis beïnvloedbeïnvloed watwat nienie selfself oorgeesdriftige mistisismemistisisme beskikbeskik niedie hele geskiedenishele geskiedenis isgeskiedenis is volis vol onmoontlikhedevol onmoontlikhede enonmoontlikhede en dwaashedeen dwaashede watdwaashede wat werklikhedewat werklikhede wordniemand kan diekan die getyedie getye vangetye van dievan die wêreldgeskiedenisdie wêreldgeskiedenis beïnvloedwêreldgeskiedenis beïnvloed watbeïnvloed wat niewat nie selfnie self oorself oor geesdriftigeoor geesdriftige mistisismegeesdriftige mistisisme beskikmistisisme beskik nie

Om te luister na 'n gesprek wat vol vloekwoorde is, is net soos om te kou aan 'n mondvol koring wat vol klippe is. -C.J. Langenhoven
om-te-luister-na-'n-gesprek-wat-vol-vloekwoorde-is-is-net-soos-om-te-kou-aan-'n-mondvol-koring-wat-vol-klippe-is
Geskiedenis is min of meer twak. Dit is tradisie. Ons wil nie tradisie hê nie. Ons wil in die hede leef en die enigste geskiedenis wat iets werd is, is die geskiedenis wat ons vandag maak. -Henry Ford
geskiedenis-is-min-of-meer-twak-dit-is-tradisie-ons-wil-nie-tradisie-hê-nie-ons-wil-in-die-hede-leef-die-enigste-geskiedenis-wat-iets-werd-is-is