Die grootste ondeug en die ergste misdaad is armoede.


die-grootste-ondeug-die-ergste-misdaad-is-armoede
george bernard shawdiegrootsteondeugdieergstemisdaadisarmoededie grootstegrootste ondeugondeug enen diedie ergsteergste misdaadmisdaad isis armoededie grootste ondeuggrootste ondeug enondeug en dieen die ergstedie ergste misdaadergste misdaad ismisdaad is armoededie grootste ondeug engrootste ondeug en dieondeug en die ergsteen die ergste misdaaddie ergste misdaad isergste misdaad is armoededie grootste ondeug en diegrootste ondeug en die ergsteondeug en die ergste misdaaden die ergste misdaad isdie ergste misdaad is armoede

Jy is skuldig aan 'n misdaad as jy nie 'n misdaad straf nie. -Publilius Syrus
jy-is-skuldig-aan-'n-misdaad-as-jy-nie-'n-misdaad-straf-nie
Die grootste gebed is geduld. -Boeddha
die-grootste-gebed-is-geduld
Hominem experiri multa paupertas iubet.Armoede wek ondernemingsgees. -Publilius Syrus
hominem-experiri-multa-paupertas-iubetarmoede-wek-ondernemingsgees
Werk verban daardie drie groot euwels: verveling, verdorwenheid en armoede. -Voltaire
werk-verban-daardie-drie-groot-euwels-verveling-verdorwenheid-armoede