Die goedkoopste manier om aan jou lewensmiddel te kom is om daarvoor te werk. Die duurste is om dit te steel.


die-goedkoopste-manier-om-aan-jou-lewensmiddel-te-kom-is-om-daarvoor-te-werk-die-duurste-is-om-dit-te-steel
c.j. langenhovendiegoedkoopstemanieromaanjoulewensmiddeltekomisdaarvoorwerkduursteditsteeldie goedkoopstegoedkoopste maniermanier omom aanaan joujou lewensmiddellewensmiddel tete komkom isis omom daarvoorte werkdie duursteduurste isis omom ditdit tete steeldie goedkoopste maniergoedkoopste manier ommanier om aanom aan jouaan jou lewensmiddeljou lewensmiddel telewensmiddel te komte kom iskom is omis om daarvoorom daarvoor tedaarvoor te werkdie duurste isduurste is omis om ditom dit tedit te steeldie goedkoopste manier omgoedkoopste manier om aanmanier om aan jouom aan jou lewensmiddelaan jou lewensmiddel tejou lewensmiddel te komlewensmiddel te kom iste kom is omkom is om daarvooris om daarvoor teom daarvoor te werkdie duurste is omduurste is om ditis om dit teom dit te steeldie goedkoopste manier om aangoedkoopste manier om aan joumanier om aan jou lewensmiddelom aan jou lewensmiddel teaan jou lewensmiddel te komjou lewensmiddel te kom islewensmiddel te kom is omte kom is om daarvoorkom is om daarvoor teis om daarvoor te werkdie duurste is om ditduurste is om dit teis om dit te steel

Skat jou bekwaamheid te min om mee te spog en jou karakter te hoog om mee te speel. Op die manier sal jy jou selfrespek bewaar en die respek van jou ewemens verseker. -C.J. Langenhoven
skat-jou-bekwaamheid-te-min-om-mee-te-spog-jou-karakter-te-hoog-om-mee-te-speel-op-die-manier-sal-jy-jou-selfrespek-bewaar-die-respek-van-jou
Maak vir die man wat nie omgee nie goeie werk. Die man wat omgee sal dit by hom sien en ook by jou kom bestel. -C.J. Langenhoven
maak-vir-die-man-wat-nie-omgee-nie-goeie-werk-die-man-wat-omgee-sal-dit-by-hom-ook-by-jou-kom-bestel
Vir mense om gelukkig te wees in hulle werk, is hierdie drie dinge nodig: hulle moet geskik wees daarvoor, hulle moet nie te veel daarvan doen nie, en hulle moet 'n gevoel van sukses in die werk hê. -John Ruskin
vir-mense-om-gelukkig-te-wees-in-hulle-werk-is-hierdie-drie-dinge-nodig-hulle-moet-geskik-wees-daarvoor-hulle-moet-nie-te-veel-daarvan-doen-nie-hulle