Die gevaarlikste struikelblok vir 'n jong skrywer is nie sy eerste werk nie, maar sy tweede.


die-gevaarlikste-struikelblok-vir-'n-jong-skrywer-is-nie-sy-eerste-werk-nie-maar-sy-tweede
fliegende blätterdiegevaarlikstestruikelblokvir'njongskrywerisniesyeerstewerkniemaartweededie gevaarlikstegevaarlikste struikelblokstruikelblok virvir 'nn jongjong skrywerskrywer isis nienie sysy eersteeerste werkwerk niemaar sysy tweededie gevaarlikste struikelblokgevaarlikste struikelblok virstruikelblok vir 'nvir 'n jongn jong skrywerjong skrywer isskrywer is nieis nie synie sy eerstesy eerste werkeerste werk niemaar sy tweededie gevaarlikste struikelblok virgevaarlikste struikelblok vir 'nstruikelblok vir 'n jongvir 'n jong skrywern jong skrywer isjong skrywer is nieskrywer is nie syis nie sy eerstenie sy eerste werksy eerste werk niedie gevaarlikste struikelblok vir 'ngevaarlikste struikelblok vir 'n jongstruikelblok vir 'n jong skrywervir 'n jong skrywer isn jong skrywer is niejong skrywer is nie syskrywer is nie sy eersteis nie sy eerste werknie sy eerste werk nie

Nooit word aan berou plek gegee, sonder om dadelik aan jouself te sê nie: dit was een tweede domheid gevoeg by die eerste. -Friedrich Wilhelm Nietzsche
nooit-word-aan-berou-plek-gegee-sonder-om-dadelik-aan-jouself-te-sê-nie-dit-was-een-tweede-domheid-gevoeg-by-die-eerste
Lyding oor 'n onvervulde wens is gering in vergelyking met berou: want die eerste staan voor die steeds geopende, onafsienbare toekoms, die tweede voor die onherroepelik afgeslote verlede. -Arthur Schopenhauer
lyding-oor-'n-onvervulde-wens-is-gering-in-vergelyking-met-berou-want-die-eerste-staan-voor-die-steeds-geopende-onafsienbare-toekoms-die-tweede-voor
As jy uit die werk van een skrywer neerskryf, is dit plagiaat, maar as jy baie werke raadpleeg, is dit navorsing. -Wilson Mizner
as-jy-uit-die-werk-van-een-skrywer-neerskryf-is-dit-plagiaat-maar-as-jy-baie-werke-raadpleeg-is-dit-navorsing
Daar is geen luiaard wat glad nie wil werk nie. Hy verlang maar net na 'n ander soort werk as die wat hy nou moet doen. -C.J. Langenhoven
daar-is-geen-luiaard-wat-glad-nie-wil-werk-nie-hy-verlang-maar-net-na-'n-ander-soort-werk-as-die-wat-hy-nou-moet-doen
Frisgewaag is half gewonne: maar dis maar die eerste helfte. -C.J. Langenhoven
frisgewaag-is-half-gewonne-maar-dis-maar-die-eerste-helfte