Die geskiedenis van die mensdom is weinig anders as 'n verhaal van mislukte planne en teleurgestelde verwagtinge.


die-geskiedenis-van-die-mensdom-is-weinig-anders-as-'n-verhaal-van-mislukte-planne-teleurgestelde-verwagtinge
samuel johnsondiegeskiedenisvandiemensdomisweinigandersas'nverhaalmislukteplanneteleurgesteldeverwagtingedie geskiedenisgeskiedenis vanvan diedie mensdommensdom isis weiniganders asas 'nn verhaalverhaal vanvan misluktemislukte planneplanne enen teleurgesteldeteleurgestelde verwagtingedie geskiedenis vangeskiedenis van dievan die mensdomdie mensdom ismensdom is weinigis weinig andersweinig anders asanders as 'nas 'n verhaaln verhaal vanverhaal van misluktevan mislukte plannemislukte planne enplanne en teleurgesteldeen teleurgestelde verwagtingedie geskiedenis van diegeskiedenis van die mensdomvan die mensdom isdie mensdom is weinigmensdom is weinig andersis weinig anders asweinig anders as 'nanders as 'n verhaalas 'n verhaal vann verhaal van mislukteverhaal van mislukte plannevan mislukte planne enmislukte planne en teleurgesteldeplanne en teleurgestelde verwagtingedie geskiedenis van die mensdomgeskiedenis van die mensdom isvan die mensdom is weinigdie mensdom is weinig andersmensdom is weinig anders asis weinig anders as 'nweinig anders as 'n verhaalanders as 'n verhaal vanas 'n verhaal van mislukten verhaal van mislukte planneverhaal van mislukte planne envan mislukte planne en teleurgesteldemislukte planne en teleurgestelde verwagtinge

Die geskiedenis...is inderdaad weinig meer as die register van die misdade, dwaashede en rampe van die mensdom. -Edward Gibbon
die-geskiedenisis-inderdaad-weinig-meer-as-die-register-van-die-misdade-dwaashede-rampe-van-die-mensdom
Geskiedkundiges vertel die verhaal van die verlede, romanskrywers die verhaal van die hede. -Edmond
geskiedkundiges-vertel-die-verhaal-van-die-verlede-romanskrywers-die-verhaal-van-die-hede
Die geskiedenis herhaal homself; dit is een van die dinge wat verkeerd is met geskiedenis. -Clarence Darrow
die-geskiedenis-herhaal-homself-dit-is-een-van-die-dinge-wat-verkeerd-is-met-geskiedenis
...ons is geen volkmaar 'n mislukte spul opstandelinge! -D.J. Opperman
ons-is-geen-volkmaar-'n-mislukte-spul-opstandelinge
Die geskiedenis is die bewaarder van die herinnering van grote dade en die getuie van die verlede, die voorbeeld en die leermeester van die hede, die waarskuwing vir die toekoms. -Miguel de Cervantes
die-geskiedenis-is-die-bewaarder-van-die-herinnering-van-grote-dade-die-getuie-van-die-verlede-die-voorbeeld-die-leermeester-van-die-hede-die
Enigeen kan geskiedenis maak, maar slegs 'n groot man kan geskiedenis beskryf. -Oscar Wilde
enigeen-kan-geskiedenis-maak-maar-slegs-'n-groot-man-kan-geskiedenis-beskryf