Die geskiedenis is die bewaarder van die herinnering van grote dade en die getuie van die verlede, die voorbeeld en die leermeester van die hede, die waarskuwing vir die toekoms.


die-geskiedenis-is-die-bewaarder-van-die-herinnering-van-grote-dade-die-getuie-van-die-verlede-die-voorbeeld-die-leermeester-van-die-hede-die
miguel de cervantesdiegeskiedenisisdiebewaardervanherinneringgrotedadegetuieverledevoorbeeldleermeesterhedewaarskuwingvirtoekomsdie geskiedenisgeskiedenis isis diedie bewaarderbewaarder vanvan diedie herinneringherinnering vanvan grotegrote dadedade enen diedie getuiegetuie vanvan diedie verlededie voorbeeldvoorbeeld enen diedie leermeesterleermeester vanvan diedie hededie waarskuwingwaarskuwing virvir diedie toekomsdie geskiedenis isgeskiedenis is dieis die bewaarderdie bewaarder vanbewaarder van dievan die herinneringdie herinnering vanherinnering van grotevan grote dadegrote dade endade en dieen die getuiedie getuie vangetuie van dievan die verlededie voorbeeld envoorbeeld en dieen die leermeesterdie leermeester vanleermeester van dievan die hededie waarskuwing virwaarskuwing vir dievir die toekoms

Geskiedkundiges vertel die verhaal van die verlede, romanskrywers die verhaal van die hede. -Edmond
geskiedkundiges-vertel-die-verhaal-van-die-verlede-romanskrywers-die-verhaal-van-die-hede
Hulle wat hul opvoeding in hul jeug verwaarloos, Verloor die verlede en is dood vir die toekoms. -Euripides
hulle-wat-hul-opvoeding-in-hul-jeug-verwaarloos-verloor-die-verlede-is-dood-vir-die-toekoms
Geskiedenis is min of meer twak. Dit is tradisie. Ons wil nie tradisie hê nie. Ons wil in die hede leef en die enigste geskiedenis wat iets werd is, is die geskiedenis wat ons vandag maak. -Henry Ford
geskiedenis-is-min-of-meer-twak-dit-is-tradisie-ons-wil-nie-tradisie-hê-nie-ons-wil-in-die-hede-leef-die-enigste-geskiedenis-wat-iets-werd-is-is
Die geskiedenis herhaal homself; dit is een van die dinge wat verkeerd is met geskiedenis. -Clarence Darrow
die-geskiedenis-herhaal-homself-dit-is-een-van-die-dinge-wat-verkeerd-is-met-geskiedenis
Lyding oor 'n onvervulde wens is gering in vergelyking met berou: want die eerste staan voor die steeds geopende, onafsienbare toekoms, die tweede voor die onherroepelik afgeslote verlede. -Arthur Schopenhauer
lyding-oor-'n-onvervulde-wens-is-gering-in-vergelyking-met-berou-want-die-eerste-staan-voor-die-steeds-geopende-onafsienbare-toekoms-die-tweede-voor