Die geluk van die skyf is by die roer, en die geluk van die oes by die boer. Die belangstelling van die kneg moet jy toekry: jy kan dit nie huur nie.


die-geluk-van-die-skyf-is-by-die-roer-die-geluk-van-die-oes-by-die-boer-die-belangstelling-van-die-kneg-moet-jy-toekry-jy-kan-dit-nie-huur-nie
c.j. langenhovendiegelukvandieskyfisbyroeroesboerbelangstellingknegmoetjytoekrykanditniehuurniedie gelukgeluk vanvan diedie skyfskyf isis byby diedie roeren diedie gelukgeluk vanvan diedie oesoes byby diedie boerdie belangstellingbelangstelling vanvan diedie knegkneg moetmoet jyjy toekryjy kankan ditdit nienie huurhuur niedie geluk vangeluk van dievan die skyfdie skyf isskyf is byis by dieby die roeren die gelukdie geluk vangeluk van dievan die oesdie oes byoes by dieby die boerdie belangstelling vanbelangstelling van dievan die knegdie kneg moetkneg moet jymoet jy toekryjy kan ditkan dit niedit nie huurnie huur niedie geluk van diegeluk van die skyfvan die skyf isdie skyf is byskyf is by dieis by die roeren die geluk vandie geluk van diegeluk van die oesvan die oes bydie oes by dieoes by die boerdie belangstelling van diebelangstelling van die knegvan die kneg moetdie kneg moet jykneg moet jy toekryjy kan dit niekan dit nie huurdit nie huur niedie geluk van die skyfgeluk van die skyf isvan die skyf is bydie skyf is by dieskyf is by die roeren die geluk van diedie geluk van die oesgeluk van die oes byvan die oes by diedie oes by die boerdie belangstelling van die knegbelangstelling van die kneg moetvan die kneg moet jydie kneg moet jy toekryjy kan dit nie huurkan dit nie huur nie

Ware geluk is om jou intellek vrylik te kan gebruik. -Aristotle
ware-geluk-is-om-jou-intellek-vrylik-te-kan-gebruik
Ons wens onsself soms geluk wanneer ons wakker word na 'n nagmerrie; dit kan so wees in die oomblik na die dood. -Nathaniel Hawthorne
ons-wens-onsself-soms-geluk-wanneer-ons-wakker-word-na-'n-nagmerrie-dit-kan-so-wees-in-die-oomblik-na-die-dood
Waardeer die werk van jou vrou. Jy kan nie op die aarde 'n ander kneg kry vir dieselfde diens en dieselfde prys nie. -C.J. Langenhoven
waardeer-die-werk-van-jou-vrou-jy-kan-nie-op-die-aarde-'n-ander-kneg-kry-vir-dieselfde-diens-dieselfde-prys-nie