Die geheim van om 'n besigheid te bedryf, is om iets te weet wat niemand anders weet nie.


die-geheim-van-om-'n-besigheid-te-bedryf-is-om-iets-te-weet-wat-niemand-anders-weet-nie
aristotle onassisdiegeheimvanom'nbesigheidtebedryfisietsweetwatniemandandersniedie geheimgeheim vanvan omom 'nn besigheidbesigheid tete bedryfis omom ietsiets tete weetweet watwat niemandanders weetweet niedie geheim vangeheim van omvan om 'nom 'n besigheidn besigheid tebesigheid te bedryfis om ietsom iets teiets te weette weet watweet wat niemandwat niemand andersniemand anders weetanders weet niedie geheim van omgeheim van om 'nvan om 'n besigheidom 'n besigheid ten besigheid te bedryfis om iets teom iets te weetiets te weet watte weet wat niemandweet wat niemand anderswat niemand anders weetniemand anders weet niedie geheim van om 'ngeheim van om 'n besigheidvan om 'n besigheid teom 'n besigheid te bedryfis om iets te weetom iets te weet watiets te weet wat niemandte weet wat niemand andersweet wat niemand anders weetwat niemand anders weet nie

As jy iets wil weet wat niemand weet nie, gaan lees wat almal lees, net 'n jaar daarna. -Ralph Waldo Emerson
as-jy-iets-wil-weet-wat-niemand-weet-nie-gaan-lees-wat-almal-lees-net-'n-jaar-daarna
Op die tafel lê die skamel beursievan 'n hardwerkende vrouen op hom sit 'n mot.Ek weet nie wat hy van ekonomieaf weet nie maar ek dinkdie wete wat hom gestuur hetom verskoning daarvoor te vra is God. -Sheila Cussons
op-die-tafel-lê-die-skamel-beursievan-'n-hardwerkende-vrouen-op-hom-sit-'n-ek-weet-nie-wat-hy-van-ekonomieaf-weet-nie-maar-ek-dinkdie-wete-wat-hom
Ek het baie paaie geloop op die ou wêreld en ek weet van meer wat ander mense probeer het; maar op die ou end weet ek nie van 'n ligter pad as die regte nie. -C.J. Langenhoven
ek-het-baie-paaie-geloop-op-die-wêreld-ek-weet-van-meer-wat-ander-mense-probeer-het-maar-op-die-end-weet-ek-nie-van-'n-ligter-pad-as-die-regte
Rykdom is soos 'n adder wat skadeloos is as 'n mens weet hoe om dit te hanteer; maar as hy dit nie weet nie, sal die slang om sy hand kronkel en hom byt. -Clementius I
rykdom-is-soos-'n-adder-wat-skadeloos-is-as-'n-mens-weet-hoe-om-dit-te-hanteer-maar-as-hy-dit-nie-weet-nie-sal-die-slang-om-sy-hand-kronkel-hom-byt
Moenie skryf om ongevraagde raad aan te bie nie. Jy weet nie of die man nie miskien te dom is om te weet dat jy slimmer is as hy nie. -C.J. Langenhoven
moenie-skryf-om-ongevraagde-raad-aan-te-bie-nie-jy-weet-nie-of-die-man-nie-miskien-te-dom-is-om-te-weet-dat-jy-slimmer-is-as-hy-nie