Die gedienstige engel het gekom in 'n huis waar daar liefde was, en met 'n glimlag omgedraai, en gesê: My diens is hier oorbodig.


die-gedienstige-engel-het-gekom-in-'n-huis-waar-daar-liefde-was-met-'n-glimlag-omgedraai-gesê-my-diens-is-hier-oorbodig
c.j. langenhovendiegedienstigeengelhetgekomin'nhuiswaardaarliefdewasmetglimlagomgedraaigesêmydiensishieroorbodigdie gedienstigegedienstige engelengel hethet gekomgekom inin 'nn huishuis waarwaar daardaar liefdeliefde wasen metmet 'nn glimlagglimlag omgedraaien gesêmy diensdiens isis hierhier oorbodigdie gedienstige engelgedienstige engel hetengel het gekomhet gekom ingekom in 'nin 'n huisn huis waarhuis waar daarwaar daar liefdedaar liefde wasen met 'nmet 'n glimlagn glimlag omgedraaimy diens isdiens is hieris hier oorbodigdie gedienstige engel hetgedienstige engel het gekomengel het gekom inhet gekom in 'ngekom in 'n huisin 'n huis waarn huis waar daarhuis waar daar liefdewaar daar liefde wasen met 'n glimlagmet 'n glimlag omgedraaimy diens is hierdiens is hier oorbodigdie gedienstige engel het gekomgedienstige engel het gekom inengel het gekom in 'nhet gekom in 'n huisgekom in 'n huis waarin 'n huis waar daarn huis waar daar liefdehuis waar daar liefde wasen met 'n glimlag omgedraaimy diens is hier oorbodig

As ek die begeerte mog waag, sou ek dit graag so wil hê dat die engel wat my kom haal huis toe, my daar bring met die verslag:
as-ek-die-begeerte-mog-waag-sou-ek-dit-graag-so-wil-hê-dat-die-engel-wat-my-kom-haal-huis-toe-my-daar-bring-met-die-verslag-ek-het-hom-by-sy-werk
Wie liefde verwar met sinnelikheid, sien 'n engel aan vir 'n aap. -C.J. Langenhoven
wie-liefde-verwar-met-sinnelikheid-'n-engel-aan-vir-'n-aap
Jy sê
jy-sê-ja-waar-jy-moes-nee-gesê-het-omdat-jy-die-ander-nie-wil-aanstoot-gee-nie-maar-reken-hoe-het-hy-jou-aanstoot-gegee-met-sy-versoek