Die enigste Afrikaner met wie die Engelssprekende kam saamwerk, is die een wat oogluikend en dikvellig al sy regte prysgee om Engelse


die-enigste-afrikaner-met-wie-die-engelssprekende-kam-saamwerk-is-die-een-wat-oogluikend-dikvellig-al-sy-regte-prysgee-om-engelse-oorgevoeligheid-nie
j.b.m. hertzogdieenigsteafrikanermetwiedieengelssprekendekamsaamwerkiseenwatoogluikenddikvelligalsyregteprysgeeomengelseoorgevoeligheidnietekwesniedie enigsteenigste afrikanerafrikaner metmet wiewie diedie engelssprekendeengelssprekende kamkam saamwerkis diedie eeneen watwat oogluikendoogluikend enen dikvelligdikvellig alal sysy regteregte prysgeeprysgee omom engelsenie tete kweskwes niedie enigste afrikanerenigste afrikaner metafrikaner met wiemet wie diewie die engelssprekendedie engelssprekende kamengelssprekende kam saamwerkis die eendie een wateen wat oogluikendwat oogluikend enoogluikend en dikvelligen dikvellig aldikvellig al syal sy regtesy regte prysgeeregte prysgee omprysgee om engelsenie te kweste kwes nie

Daar trek 'n koeël, met spoed, met spoed;hy's nat van Afrikaner bloed,en smart die boodskap wat hy voer;hy kom uit Afrikaner-roer,hy kom uit Afrikaner-hart. -Jan F.E. Celliers
daar-trek-'n-koeël-met-spoed-met-spoedhy's-nat-van-afrikaner-bloed-smart-die-boodskap-wat-hy-voerhy-kom-uit-afrikaner-roerhy-kom-uit-afrikaner-hart
Regsgeleerdes is die enigste mense by wie onkundigheid van die wet nie strafbaar is nie. -Jeremy Bentham
regsgeleerdes-is-die-enigste-mense-by-wie-onkundigheid-van-die-wet-nie-strafbaar-is-nie
Wie sy grond bewerk, het volop om te eet; wie hom besig hou met nuttelose dinge, het nie verstand nie. -Die Bybel
wie-sy-grond-bewerk-het-volop-om-te-eet-wie-hom-besig-hou-met-nuttelose-dinge-het-nie-verstand-nie