die eindelike rus as sagde kersvlam groei en krimp en groeien plotseling wegsink dat die nagsoos watermure oor my vloei.


die-eindelike-rus-as-sagde-kersvlam-groei-krimp-groeien-plotseling-wegsink-dat-die-nagsoos-watermure-oor-my-vloei
elisabeth eybersdieeindelikerusassagdekersvlamgroeikrimpgroeienplotselingwegsinkdatnagsooswatermureoormyvloeidie eindelikeeindelike rusrus asas sagdesagde kersvlamkersvlam groeigroei enen krimpkrimp enen groeiengroeien plotselingplotseling wegsinkwegsink datdat diedie nagsoosnagsoos watermurewatermure oormy vloeidie eindelike ruseindelike rus asrus as sagdeas sagde kersvlamsagde kersvlam groeikersvlam groei engroei en krimpen krimp enkrimp en groeienen groeien plotselinggroeien plotseling wegsinkplotseling wegsink datwegsink dat diedat die nagsoosdie nagsoos watermurenagsoos watermure oorwatermure oor myoor my vloeidie eindelike rus aseindelike rus as sagderus as sagde kersvlamas sagde kersvlam groeisagde kersvlam groei enkersvlam groei en krimpgroei en krimp enen krimp en groeienkrimp en groeien plotselingen groeien plotseling wegsinkgroeien plotseling wegsink datplotseling wegsink dat diewegsink dat die nagsoosdat die nagsoos watermuredie nagsoos watermure oornagsoos watermure oor mywatermure oor my vloeidie eindelike rus as sagdeeindelike rus as sagde kersvlamrus as sagde kersvlam groeias sagde kersvlam groei ensagde kersvlam groei en krimpkersvlam groei en krimp engroei en krimp en groeienen krimp en groeien plotselingkrimp en groeien plotseling wegsinken groeien plotseling wegsink datgroeien plotseling wegsink dat dieplotseling wegsink dat die nagsooswegsink dat die nagsoos watermuredat die nagsoos watermure oordie nagsoos watermure oor mynagsoos watermure oor my vloei

Soos die geld groei, groei ook die sorge. -Horatius
soos-die-geld-groei-groei-ook-die-sorge
Nog 'n goeie ding oor armoede is dat jou kinders jou nie op 70 wetlik kranksinnig sal laat verklaar om beheer oor jou boedel te verkry nie. -Woody Allen
nog-'n-goeie-ding-oor-armoede-is-dat-jou-kinders-jou-nie-op-70-wetlik-kranksinnig-sal-laat-verklaar-om-beheer-oor-jou-boedel-te-verkry-nie
Ek skryf nie oor mense nie, maar oor hul maniere, nie oor enkelinge nie, maar oor 'n groep. -Henry Fielding
ek-skryf-nie-oor-mense-nie-maar-oor-hul-maniere-nie-oor-enkelinge-nie-maar-oor-'n-groep
Niks blydoos dit is nie. Soos snoeiis ook aanplant sny,en uitroei.Alle snye groei. -T.T. Cloete
niks-blydoos-dit-is-nie-soos-snoeiis-ook-aanplant-sny-uitroeialle-snye-groei
Om te rus kry jou nie daar nie. -Unknown
om-te-rus-kry-jou-nie-daar-nie