Die eerste plig van 'n onbekende skrywer is om interessant te wees. Om vervelig te wees, is die voorreg van reeds beroemde skrywers.


die-eerste-plig-van-'n-onbekende-skrywer-is-om-interessant-te-wees-om-vervelig-te-wees-is-die-voorreg-van-reeds-beroemde-skrywers
emile berrdieeerstepligvan'nonbekendeskrywerisominteressantteweesomverveligweesdievoorregreedsberoemdeskrywersdie eersteeerste pligplig vanvan 'nn onbekendeonbekende skrywerskrywer isis omom interessantinteressant tete weesom verveligvervelig tete weesis diedie voorregvoorreg vanvan reedsreeds beroemdeberoemde skrywersdie eerste pligeerste plig vanplig van 'nvan 'n onbekenden onbekende skryweronbekende skrywer isskrywer is omis om interessantom interessant teinteressant te weesom vervelig tevervelig te weesis die voorregdie voorreg vanvoorreg van reedsvan reeds beroemdereeds beroemde skrywersdie eerste plig vaneerste plig van 'nplig van 'n onbekendevan 'n onbekende skrywern onbekende skrywer isonbekende skrywer is omskrywer is om interessantis om interessant teom interessant te weesom vervelig te weesis die voorreg vandie voorreg van reedsvoorreg van reeds beroemdevan reeds beroemde skrywersdie eerste plig van 'neerste plig van 'n onbekendeplig van 'n onbekende skrywervan 'n onbekende skrywer isn onbekende skrywer is omonbekende skrywer is om interessantskrywer is om interessant teis om interessant te weesis die voorreg van reedsdie voorreg van reeds beroemdevoorreg van reeds beroemde skrywers

Die geheim van hoe om vervelig te wees, is om alles te vertel. -Voltaire
die-geheim-van-hoe-om-vervelig-te-wees-is-om-alles-te-vertel
Behandel jou meerdere met beleefdheid omdat dit jou plig is; jou gelyke omdat dit jou plesier is; jou mindere omdat dit jou voorreg is. -C.J. Langenhoven
behandel-jou-meerdere-met-beleefdheid-omdat-dit-jou-plig-is-jou-gelyke-omdat-dit-jou-plesier-is-jou-mindere-omdat-dit-jou-voorreg-is
Ek kan nie nié skryf nie. Sedert ek nege was, het ek geweet ek moet 'n skrywer wees. -André P. Brink
ek-kan-nie-é-skryf-nie-sedert-ek-nege-was-het-ek-geweet-ek-moet-'n-skrywer-wees