Die een Verskriklike wat ons moet vrees, is die stilte wat oor die wêreld sal neersak wanneer daar nie meer binne die volke gepraat sal word nie, gestry, geredeneer nie; en die volke self teenoor mekaar nors en stil en sonder gesprek soos groot roofdiere sal lê.


die-een-verskriklike-wat-ons-moet-vrees-is-die-stilte-wat-oor-die-wêreld-sal-neersak-wanneer-daar-nie-meer-binne-die-volke-gepraat-sal-word-nie
n.p. van wyk louwdieeenverskriklikewatonsmoetvreesisdiestilteoorwêreldsalneersakwanneerdaarniemeerbinnevolkegepraatwordniegestrygeredeneernieselfteenoormekaarnorsstilsondergespreksoosgrootroofdieredie eeneen verskriklikeverskriklike watwat onsons moetmoet vreesis diedie stiltestilte watwat oordie wêreldwêreld salsal neersakneersak wanneerwanneer daardaar nienie meermeer binnebinne diedie volkevolke gepraatgepraat salsal wordword niegeredeneer nieen diedie volkevolke selfself teenoormekaar norsnors enen stilstil enen sondersonder gesprekgesprek soossoos grootgroot roofdiereroofdiere salsal lêdie een verskriklikeeen verskriklike watverskriklike wat onswat ons moetons moet vreesis die stiltedie stilte watstilte wat oorwat oor dieoor die wêrelddie wêreld salwêreld sal neersaksal neersak wanneerneersak wanneer daarwanneer daar niedaar nie meernie meer binnemeer binne diebinne die volkedie volke gepraatvolke gepraat salgepraat sal wordsal word nieen die volkedie volke selfvolke self teenoorself teenoor mekaarteenoor mekaar norsmekaar nors ennors en stilen stil enstil en sonderen sonder gespreksonder gesprek soosgesprek soos grootsoos groot roofdieregroot roofdiere salroofdiere sal lê

Ons sal nie halfnaatjies...hier word, want ons mag U wette nie versteur; maar elkeen vermenigvuldig na sy soort en lewe langs mekaar volgens U woord. -D.J. Opperman
ons-sal-nie-halfnaatjieshier-word-want-ons-mag-u-wette-nie-versteur-maar-elkeen-vermenigvuldig-na-sy-soort-lewe-langs-mekaar-volgens-u-woord
Sal die leser wat by hierdie plekke kom, as die skrywer in die graf is, onthou dat daar vir hom ook 'n jaar sal kom waarvan hy nie die Ou-jaarsdag sal sien nie. -C.J. Langenhoven
sal-die-leser-wat-by-hierdie-plekke-kom-as-die-skrywer-in-die-graf-is-onthou-dat-daar-vir-hom-ook-'n-jaar-sal-kom-waarvan-hy-nie-die-ou-jaarsdag-sal
Daar is net een ding erger as om van gepraat te word - en dit is om nie van gepraat te word nie. -Oscar Wilde
daar-is-net-een-ding-erger-as-om-van-gepraat-te-word-dit-is-om-nie-van-gepraat-te-word-nie