Die dood moet nie as 'n kwaad geag word as dit die einde van 'n goeie lewe is nie.


die-dood-moet-nie-as-'n-kwaad-geag-word-as-dit-die-einde-van-'n-goeie-lewe-is-nie
saint augustinediedoodmoetnieas'nkwaadgeagwordditdieeindevangoeieleweisniedie dooddood moetmoet nienie asas 'nn kwaadkwaad geaggeag wordword asas ditdit diedie eindeeinde vanvan 'nn goeiegoeie lewelewe isis niedie dood moetdood moet niemoet nie asnie as 'nas 'n kwaadn kwaad geagkwaad geag wordgeag word asword as ditas dit diedit die eindedie einde vaneinde van 'nvan 'n goeien goeie lewegoeie lewe islewe is niedie dood moet niedood moet nie asmoet nie as 'nnie as 'n kwaadas 'n kwaad geagn kwaad geag wordkwaad geag word asgeag word as ditword as dit dieas dit die eindedit die einde vandie einde van 'neinde van 'n goeievan 'n goeie lewen goeie lewe isgoeie lewe is niedie dood moet nie asdood moet nie as 'nmoet nie as 'n kwaadnie as 'n kwaad geagas 'n kwaad geag wordn kwaad geag word askwaad geag word as ditgeag word as dit dieword as dit die eindeas dit die einde vandit die einde van 'ndie einde van 'n goeieeinde van 'n goeie lewevan 'n goeie lewe isn goeie lewe is nie

Die dood is die einde van alle dinge van die menslike lewe, net nie van die bygeloof nie. -Plutarchus
die-dood-is-die-einde-van-alle-dinge-van-die-menslike-lewe-net-nie-van-die-bygeloof-nie
Dit is nie 'n roman wat liggies eenkant toe gestoot moet word nie. Dit moet met groot krag gegooi word. -Dorothy Parker
dit-is-nie-'n-roman-wat-liggies-eenkant-toe-gestoot-moet-word-nie-dit-moet-met-groot-krag-gegooi-word
Jy wil as gevoelige mens wat die lewe liefhet, getuig van daardie lewe, van sy goed en sy kwaad, want dié is een. -Uys Krige
jy-wil-as-gevoelige-mens-wat-die-lewe-liefhet-getuig-van-daardie-lewe-van-sy-goed-sy-kwaad-want-dié-is-een
Kritici is soos gekastreerdes in 'n harem: hulle weet hoe dit gedoen moet word, hulle het elke dag gesien hoe dit gedoen word, maar hulle is nie in staat om dit self te doen nie. -Brendan Behan
kritici-is-soos-gekastreerdes-in-'n-harem-hulle-weet-hoe-dit-gedoen-moet-word-hulle-het-elke-dag-gesien-hoe-dit-gedoen-word-maar-hulle-is-nie-in-staat