Die dood is nie die afskakeling van die lig nie; dit is net die uitblaas van die lamp omdat die dag gebreek het.


die-dood-is-nie-die-afskakeling-van-die-lig-nie-dit-is-net-die-uitblaas-van-die-lamp-omdat-die-dag-gebreek-het
rabindranath tagorediedoodisniedieafskakelingvanlignieditnetuitblaaslampomdatdaggebreekhetdie dooddood isis nienie diedie afskakelingafskakeling vanvan diedie liglig niedit isis netnet diedie uitblaasuitblaas vanvan diedie lamplamp omdatomdat diedie dagdag gebreekgebreek hetdie dood isdood is nieis nie dienie die afskakelingdie afskakeling vanafskakeling van dievan die ligdie lig niedit is netis net dienet die uitblaasdie uitblaas vanuitblaas van dievan die lampdie lamp omdatlamp omdat dieomdat die dagdie dag gebreekdag gebreek hetdie dood is niedood is nie dieis nie die afskakelingnie die afskakeling vandie afskakeling van dieafskakeling van die ligvan die lig niedit is net dieis net die uitblaasnet die uitblaas vandie uitblaas van dieuitblaas van die lampvan die lamp omdatdie lamp omdat dielamp omdat die dagomdat die dag gebreekdie dag gebreek hetdie dood is nie diedood is nie die afskakelingis nie die afskakeling vannie die afskakeling van diedie afskakeling van die ligafskakeling van die lig niedit is net die uitblaasis net die uitblaas vannet die uitblaas van diedie uitblaas van die lampuitblaas van die lamp omdatvan die lamp omdat diedie lamp omdat die daglamp omdat die dag gebreekomdat die dag gebreek het

Geen ras kan bloei voordat dit nie geleer het dat daar net soveel waarde is in die bewerking van 'n land as in die skryf van 'n gedig nie. -Booker T. Washington
geen-ras-kan-bloei-voordat-dit-nie-geleer-het-dat-daar-net-soveel-waarde-is-in-die-bewerking-van-'n-land-as-in-die-skryf-van-'n-gedig-nie
Die dood is die einde van alle dinge van die menslike lewe, net nie van die bygeloof nie. -Plutarchus
die-dood-is-die-einde-van-alle-dinge-van-die-menslike-lewe-net-nie-van-die-bygeloof-nie