Die dood is die einde van alle dinge van die menslike lewe, net nie van die bygeloof nie.


die-dood-is-die-einde-van-alle-dinge-van-die-menslike-lewe-net-nie-van-die-bygeloof-nie
plutarchusdiedoodisdieeindevanalledingemenslikelewenetniebygeloofniedie dooddood isis diedie eindeeinde vanvan allealle dingedinge vanvan diedie menslikemenslike lewenet nienie vanvan diedie bygeloofbygeloof niedie dood isdood is dieis die eindedie einde vaneinde van allevan alle dingealle dinge vandinge van dievan die menslikedie menslike lewenet nie vannie van dievan die bygeloofdie bygeloof niedie dood is diedood is die eindeis die einde vandie einde van alleeinde van alle dingevan alle dinge vanalle dinge van diedinge van die menslikevan die menslike lewenet nie van dienie van die bygeloofvan die bygeloof niedie dood is die eindedood is die einde vanis die einde van alledie einde van alle dingeeinde van alle dinge vanvan alle dinge van diealle dinge van die menslikedinge van die menslike lewenet nie van die bygeloofnie van die bygeloof nie

Die dood moet nie as 'n kwaad geag word as dit die einde van 'n goeie lewe is nie. -Saint Augustine
die-dood-moet-nie-as-'n-kwaad-geag-word-as-dit-die-einde-van-'n-goeie-lewe-is-nie
Om 'n populêre godsdiens te word, is dit net nodig vir 'n bygeloof om 'n filosofie in kettings van slawerny te slaan. -William Ralph Inge
om-'n-populêre-godsdiens-te-word-is-dit-net-nodig-vir-'n-bygeloof-om-'n-filosofie-in-kettings-van-slawerny-te-slaan
Werk is die onvermydelike voorwaarde van die mens se lewe, die ware bron van menslike welsyn. -Leo Tolstoy
werk-is-die-onvermydelike-voorwaarde-van-die-mens-se-lewe-die-ware-bron-van-menslike-welsyn
Die dood is nie die afskakeling van die lig nie; dit is net die uitblaas van die lamp omdat die dag gebreek het. -Rabindranath Tagore
die-dood-is-nie-die-afskakeling-van-die-lig-nie-dit-is-net-die-uitblaas-van-die-lamp-omdat-die-dag-gebreek-het