Die digter is ook 'n dief, hy steelvan elke liggaam en elke gesigen siel iets, van wie hulle nie heelen bymekaar hou nie roof hy iets vir 'n gedig.


die-digter-is-ook-'n-dief-hy-steelvan-elke-liggaam-elke-gesigen-siel-iets-van-wie-hulle-nie-heelen-bymekaar-hou-nie-roof-hy-iets-vir-'n-gedig
t.t. cloetediedigterisook'ndiefhysteelvanelkeliggaamgesigensielietsvanwiehullenieheelenbymekaarhouroofietsvirgedigdie digterdigter isis ookook 'nn diefhy steelvansteelvan elkeelke liggaamliggaam enen elkeelke gesigengesigen sielsiel ietsvan wiewie hullehulle nienie heelenheelen bymekaarbymekaar houhou nienie roofroof hyhy ietsiets virvir 'nn gedigdie digter isdigter is ookis ook 'nook 'n diefhy steelvan elkesteelvan elke liggaamelke liggaam enliggaam en elkeen elke gesigenelke gesigen sielgesigen siel ietsvan wie hullewie hulle niehulle nie heelennie heelen bymekaarheelen bymekaar houbymekaar hou niehou nie roofnie roof hyroof hy ietshy iets viriets vir 'nvir 'n gedigdie digter is ookdigter is ook 'nis ook 'n diefhy steelvan elke liggaamsteelvan elke liggaam enelke liggaam en elkeliggaam en elke gesigenen elke gesigen sielelke gesigen siel ietsvan wie hulle niewie hulle nie heelenhulle nie heelen bymekaarnie heelen bymekaar houheelen bymekaar hou niebymekaar hou nie roofhou nie roof hynie roof hy ietsroof hy iets virhy iets vir 'niets vir 'n gedigdie digter is ook 'ndigter is ook 'n diefhy steelvan elke liggaam ensteelvan elke liggaam en elkeelke liggaam en elke gesigenliggaam en elke gesigen sielen elke gesigen siel ietsvan wie hulle nie heelenwie hulle nie heelen bymekaarhulle nie heelen bymekaar hounie heelen bymekaar hou nieheelen bymekaar hou nie roofbymekaar hou nie roof hyhou nie roof hy ietsnie roof hy iets virroof hy iets vir 'nhy iets vir 'n gedig

Elke artikel wat hy maak is 'n nuwe skoonheid waarvan hy die skepper is: dis syne en 'n ander kon dit nie so gemaak het nie, want sy siel het hy daarin uitgegiet. -C.J. Langenhoven
elke-artikel-wat-hy-maak-is-'n-nuwe-skoonheid-waarvan-hy-die-skepper-is-dis-syne-'n-ander-kon-dit-nie-so-gemaak-het-nie-want-sy-siel-het-hy-daarin
Al is jy, Dood, ook met ons. Ja, vir myIs elke kind se eerste lewenskreet'n Groter wonder as sy laaste snik. -C. Louis Leipoldt
al-is-jy-dood-ook-met-ons-ja-vir-myis-elke-kind-se-eerste-lewenskreet'n-groter-wonder-as-sy-laaste-snik
Wat jy ook al in gebed vra, bid die mens vir 'n wonderwerk. Elke gebed word gereduseer tot dit:
wat-jy-ook-al-in-gebed-vra-bid-die-mens-vir-'n-wonderwerk-elke-gebed-word-gereduseer-tot-dit-grote-god-gee-assebleif-dat-twee-keer-twee-nie-vier-is
'n Man wat nog nooit self iets bymekaar gemaak het nie, het altyd slim planne hoedat 'n ander sy geld behoort te gebruik wat daarvoor gewerk het. -C.J. Langenhoven
'n-man-wat-nog-nooit-self-iets-bymekaar-gemaak-het-nie-het-altyd-slim-planne-hoedat-'n-ander-sy-geld-behoort-te-gebruik-wat-daarvoor-gewerk-het
Kyk na die wilde voëls: hulle saai nie en hulle oes nie en hulle maak nie in skure bymekaar nie... -Die Bybel
kyk-na-die-wilde-voëls-hulle-saai-nie-hulle-oes-nie-hulle-maak-nie-in-skure-bymekaar-nie
Kritici is soos gekastreerdes in 'n harem: hulle weet hoe dit gedoen moet word, hulle het elke dag gesien hoe dit gedoen word, maar hulle is nie in staat om dit self te doen nie. -Brendan Behan
kritici-is-soos-gekastreerdes-in-'n-harem-hulle-weet-hoe-dit-gedoen-moet-word-hulle-het-elke-dag-gesien-hoe-dit-gedoen-word-maar-hulle-is-nie-in-staat