Die demokrasie het gegroei uit die mens se veronderstelling dat as hulle in sekere opsigte gelykwaardig is, dan is hulle volkome gelykwaardig.


die-demokrasie-het-gegroei-uit-die-mens-se-veronderstelling-dat-as-hulle-in-sekere-opsigte-gelykwaardig-is-dan-is-hulle-volkome-gelykwaardig
aristotlediedemokrasiehetgegroeiuitdiemensseveronderstellingdatashulleinsekereopsigtegelykwaardigisdanisvolkomegelykwaardigdie demokrasiedemokrasie hethet gegroeigegroei uituit diedie mensmens sese veronderstellingveronderstelling datdat asas hullehulle inin sekeresekere opsigteopsigte gelykwaardiggelykwaardig isdan isis hullehulle volkomevolkome gelykwaardigdie demokrasie hetdemokrasie het gegroeihet gegroei uitgegroei uit dieuit die mensdie mens semens se veronderstellingse veronderstelling datveronderstelling dat asdat as hulleas hulle inhulle in sekerein sekere opsigtesekere opsigte gelykwaardigopsigte gelykwaardig isdan is hulleis hulle volkomehulle volkome gelykwaardigdie demokrasie het gegroeidemokrasie het gegroei uithet gegroei uit diegegroei uit die mensuit die mens sedie mens se veronderstellingmens se veronderstelling datse veronderstelling dat asveronderstelling dat as hulledat as hulle inas hulle in sekerehulle in sekere opsigtein sekere opsigte gelykwaardigsekere opsigte gelykwaardig isdan is hulle volkomeis hulle volkome gelykwaardigdie demokrasie het gegroei uitdemokrasie het gegroei uit diehet gegroei uit die mensgegroei uit die mens seuit die mens se veronderstellingdie mens se veronderstelling datmens se veronderstelling dat asse veronderstelling dat as hulleveronderstelling dat as hulle indat as hulle in sekereas hulle in sekere opsigtehulle in sekere opsigte gelykwaardigin sekere opsigte gelykwaardig isdan is hulle volkome gelykwaardig

Diere het hierdie voordele bo die mens: hulle het geen teoloë om hulle te onderrig nie, hul begrafnisse kos hulle niks nie, en niemand begin regsgedinge oor hul testamente nie. -Voltaire
diere-het-hierdie-voordele-bo-die-mens-hulle-het-geen-teoloë-om-hulle-te-onderrig-nie-hul-begrafnisse-kos-hulle-niks-nie-niemand-begin-regsgedinge
As daar 'n massa van gode was, sou hulle demokrasie as regeringsvorm gekies het. So 'n perfekte regeringsvorm is nie vir die mens nie. -Jean-Jacques Rousseau
as-daar-'n-massa-van-gode-was-sou-hulle-demokrasie-as-regeringsvorm-gekies-het-so-'n-perfekte-regeringsvorm-is-nie-vir-die-mens-nie
Demokrasie bestaan daaruit dat jy jou eie diktators verkies en dit nadat hulle jou vertel het wat jy glo jy wil hoor. -Alan Coren
demokrasie-bestaan-daaruit-dat-jy-jou-eie-diktators-verkies-dit-nadat-hulle-jou-vertel-het-wat-jy-glo-jy-wil-hoor