Die boukuns is in sekere mate die uitdrukking van die beskawing van 'n volk.


die-boukuns-is-in-sekere-mate-die-uitdrukking-van-die-beskawing-van-'n-volk
honore de balzacdieboukunsisinsekerematedieuitdrukkingvanbeskawing'nvolkdie boukunsboukuns isis inin sekeresekere matemate diedie uitdrukkinguitdrukking vanvan diedie beskawingbeskawing vanvan 'nn volkdie boukuns isboukuns is inis in sekerein sekere matesekere mate diemate die uitdrukkingdie uitdrukking vanuitdrukking van dievan die beskawingdie beskawing vanbeskawing van 'nvan 'n volkdie boukuns is inboukuns is in sekereis in sekere matein sekere mate diesekere mate die uitdrukkingmate die uitdrukking vandie uitdrukking van dieuitdrukking van die beskawingvan die beskawing vandie beskawing van 'nbeskawing van 'n volkdie boukuns is in sekereboukuns is in sekere mateis in sekere mate diein sekere mate die uitdrukkingsekere mate die uitdrukking vanmate die uitdrukking van diedie uitdrukking van die beskawinguitdrukking van die beskawing vanvan die beskawing van 'ndie beskawing van 'n volk

As die demokrasie reg moet funksioneer, moet dit aanvaar dat daar 'n mate van bekwaamheid en gesonde verstand en opvoedingsvlak by die gemiddelde mens is. In dié siening van demokrasie, is die goed ingeligte burger die beste waarborg teen magsvergrype van enige deel van die sosiale lewe - polities, ekonomies, militêr, of geestelik. Ideaal genome beteken dit dat ons by die gemiddelde persoon die kuns van intelligensie, 'n waardering vir kritiese denke en 'n mate van rasionaliteit kweek.Om 'n ryk te stig om van 'n klomp mense klante te maak, lyk op die oog af na 'n goeie doel vir 'n volk van winkeliers. Dit is egter 'n projek wat heeltemal onvaspas is vir 'n volk van winkeliers, maar uiters gepas vir 'n volk wat deur winkeliers regeer word.Ons volk is geen volk van soldaten: het zijn hoofden van gezinnen, belastingbetalers...Maar net so seker as wat die Afrikanervolk 'n volk van bevryding is, so seker is hy ook 'n volk van onderdrukking....dat regering van die volk, deur die volk, vir die volk nie sal sterf op aarde nie.Beskawing staan op twee bene.Die een heet Dankie en die ander Ekskuus.En aan die manier waarop 'n volk(en 'n individu)