Die boukuns is in sekere mate die uitdrukking van die beskawing van 'n volk.


die-boukuns-is-in-sekere-mate-die-uitdrukking-van-die-beskawing-van-'n-volk
honore de balzacdieboukunsisinsekerematedieuitdrukkingvanbeskawing'nvolkdie boukunsboukuns isis inin sekeresekere matemate diedie uitdrukkinguitdrukking vanvan diedie beskawingbeskawing vanvan 'nn volkdie boukuns isboukuns is inis in sekerein sekere matesekere mate diemate die uitdrukkingdie uitdrukking vanuitdrukking van dievan die beskawingdie beskawing vanbeskawing van 'nvan 'n volkdie boukuns is inboukuns is in sekereis in sekere matein sekere mate diesekere mate die uitdrukkingmate die uitdrukking vandie uitdrukking van dieuitdrukking van die beskawingvan die beskawing vandie beskawing van 'nbeskawing van 'n volkdie boukuns is in sekereboukuns is in sekere mateis in sekere mate diein sekere mate die uitdrukkingsekere mate die uitdrukking vanmate die uitdrukking van diedie uitdrukking van die beskawinguitdrukking van die beskawing vanvan die beskawing van 'ndie beskawing van 'n volk

Ons volk is geen volk van soldaten: het zijn hoofden van gezinnen, belastingbetalers... -M.T. Steyn
ons-volk-is-geen-volk-van-soldaten-het-zijn-hoofden-van-gezinnen-belastingbetalers
Maar net so seker as wat die Afrikanervolk 'n volk van bevryding is, so seker is hy ook 'n volk van onderdrukking. -Johan Degenaar
maar-net-so-seker-as-wat-die-afrikanervolk-'n-volk-van-bevryding-is-so-seker-is-hy-ook-'n-volk-van-onderdrukking
...dat regering van die volk, deur die volk, vir die volk nie sal sterf op aarde nie. -Abraham Lincoln
dat-regering-van-die-volk-deur-die-volk-vir-die-volk-nie-sal-sterf-op-aarde-nie
Beskawing staan op twee bene.Die een heet Dankie en die ander Ekskuus.En aan die manier waarop 'n volk(en 'n individu)
beskawing-staan-op-twee-benedie-een-heet-dankie-die-ander-ekskuusen-aan-die-manier-waarop-'n-volk-'n-individu-dankie-ekskuus-sêkan-sy